Zygmunt Janota

Wazony, szkło sodowe, dwuwarstwowe, barwione w masie, wolno formowane

/

Szkło

Bio

1929-2019
Urodzony w Sosnowcu. W roku 1950 ukończył Liceum Plastyczne we Wrocławiu i rozpoczął studia na tamtejszej PWSSP, które ukończył w pracowni profesora Stanisława Dawskiego w roku 1956. W latach 1953-54, był na uczelni kierownikiem Zakładu Naukowo-Badawczego Szkła, w ramach którego organizował warsztaty obróbki szkła, grawerunku oraz kwasiarnię. Ogromnym sukcesem młodego projektanta był udział w II Ogólnopolskiej Wystawie Architektury Wnętrz, która odbyła się w warszawskiej Zachęcie w 1957 roku. Był jedynym, obok prekursorki wzornictwa w przemyśle szklarskim Haliny Jastrzębowskiej-Sigmund projektantem, który zaprezentował tam szkło.
W 1959 roku zamieszkał w Kłodzku, z którym związał się zawodowo na wiele lat, pracując między innymi w Biurze Projektów (odpowiadał za rewaloryzację tamtejszej starówki). Był przewodniczącym komisji kultury, plastykiem powiatowym, zajmował się konserwacją zabytków, grafiką użytkową. W latach 1965-77 był przewodniczącym kłodzkiego oddziału ZPAP, od roku 1971 do 1977 pełnił funkcję sekretarza Prezydium Rady Artystycznej Sekcji Wzornictwa Przemysłowego Zarządu Głównego ZPAP.
Zygmunt Janota był także członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, chociaż nie studiował architektury. Został do niego przyjęty z uwagi na osiągnięcia na polu projektowania, był autorem wnętrz wielu instytucji, urzędów, kościołów oraz obiektów handlowych.
Szkłem zajmował się sporadycznie. W latach 70. zrealizował zestawy butli i wazonów w Hucie Szkła Gospodarczego ”Hortensja” w Piotrkowie Trybunalskim. W późniejszym okresie brał udział w plenerach szklarskich organizowanych przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA. W roku 1976 został laureatem I Ogólnopolskiego Triennale Szkła w Kłodzku, którego był współinicjatorem i komisarzem generalnym.


O twórczości

Wazony i Misa, II Plener Szklarski, 1980, szkło sodowe, dwuwarstwowe, barwione w masie, wolno formowane, wys. 16 cm, 21,5 cm, 28,5 cm, 37,5 cm.
Trzy wazony mają formę kielichów, z mocno wywiniętymi kołnierzami wylewów. Podstawę tworzą lekko spłaszczone stopy. Intensywna barwa żółtych powierzchni, kontrastuje z pomarańczowymi wnętrzami i kołnierzami. Różnorodność wysokości wprowadza do kompozycji swoisty rytm. Misa jest kolistą, głęboką czarą, z miękko wywiniętym brzegiem. Wewnętrzna i zewnętrzna warstwa szkła jest w kolorze żółtym. Z barwą kontrastuje pomarańczowa, lekko sklepiona stopa.

Bio

1929-2019
Born in Sosnowiec. In 1950, he graduated from the High School of Fine Arts in Wrocław and began studies at the local Academy of Fine Arts in Wrocław, which he completed in 1956 in the studio of Professor Stanisław Dawski. In the years 1953-54, he was the head of the Scientific and Research Institute of Glass at the academy, where he organised workshops on glass processing, engraving and acid-research. The young designer's great success was his participation in the II National Interior Design Exhibition, which took place at Zachęta in Warsaw in 1957. He was the only designer, next to the pioneer of design in the glass industry Halina Jastrzębowska-Sigmund, who presented glass there.
In 1959, he moved to Kłodzko, with whom he worked for many years, working in the Design Office (responsible for the revaluation of the local old town). He was the chairman of the cultural commission, district artist, he was involved in the conservation of monuments, business graphics. In the years 1965-77 he was the chairman of the Kłodzko branch of the Association of Polish Artists and Designers, and from 1971 to 1977 he was the secretary of the Presidium of the Artistic Council of the Industrial Design Section of the Association of Polish Artists and Designers Main Board.
Zygmunt Janota was also a member of the Association of Polish Architects, although he did not study architecture. He was chosen because of his achievements in the field of design, he was the author of interiors of many institutions, offices, churches and commercial buildings.
He dealt with glass sporadically. In the 1970s, he made sets of bottles and vases at Hortensja Glassworks in Piotrków Trybunalski. Later, he took part in open-air glass workshops organised by the BWA Art Gallery in Walbrzych. In 1976, he was awarded the 1st National Glass Triennial in Kłodzko, of which he was co-initiator and general commissioner.


About creativity

Vases and Basin, 2nd Glass Open-Air Workshop, 1980, body-coloured sodium glass, two-layer, slowly formed, height of 16 cm, 21.5 cm, 28.5 cm, 37.5 cm.
The three vases are in the form of goblets, with spout collars strongly turned over. The base is made of slightly flattened feet. The intense colour of the yellow surfaces contrasts with the orange interiors and collars. The variety of pitches introduces a specific rhythm to the composition. The bowl is a deep circular bowl with a softly folded rim. The inner and outer glass layers are yellow. The colour is contrasted with the orange, slightly arched foot.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA