Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-01.

W Galerii przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej, w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://www.bwa.walbrzych.pl spełnia wymagania w 97,07%.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-20. Data wynika z trwania prac nad stroną i dostosowania jej do wymagań ustawy. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Zabielska, sekretariat@bwa.walbrzych.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 74 667 09 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Otworzy się w nowym oknie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.     Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli, dostępności korytarzy, schodów i wind, dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA – Stara Kopalnia, ul. Piotra Wysockiego 29 : 

Galerie Sztuki Współczesnej oraz Centrum Ceramiki Unikatowej są dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wejście do budynku Centrum Ceramiki Unikatowej dla osób poruszających się na wózkach jest bez progowe, znajduje się od strony parkingu.
Do Galerii Sztuki Współczesnej wejście z poziomu chodnika jest bez progowe.

W budynku Centrum Ceramiki Unikatowej oraz Galerii Sztuki Współczesnej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, na poziomie -1, gdzie można dostać się windą. Winda nie posiada napisów w alfabecie Braille’a. 

Siedziba Galerii ul. Juliusza Słowackiego 26 :

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest  bez progowe z poziomu chodnika. Przejście z jednej sali wystawienniczej do drugiej ma dwa stopnie, istnieje możliwość rozłożenia podjazdu dla wózków inwalidzkich. W Galerii znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózkach.

2.     Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA – Stara Kopalnia,
ul. Piotra Wysockiego 29 na terenie Starej Kopani znajduje się darmowy parking, w tym dla osób niepełnosprawnych.


Odział Galerii przy ul. Słowackiego 26:

ul. Juliusza Słowackiego 26. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. W najbliższej okolicy znajduje się parking płatny przy ul. Rycerskiej.

3.     Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zezwolenie na wejście z psem asystującym (przewodnikiem). W pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie to powinno być dokonane w następującej formie: e-mail: sekretariat@bwa.walbrzych.pl, tel. (korzystając z osoby przybranej): 74 667 09 87, podanie złożone do siedziby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Wałbrzychu.

Aplikacje mobilne

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA w Wałbrzychu nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.