Halina Engel-Samorek

Formy dekoracyjne, szkło sodowe, barwione w masie, wolno formowane, wys. 24,5, 32 cm, 1981, 1984

/

Szkło

Bio

Urodzona w 1955 roku w Piechowicach. Studiowała we wrocławskiej PWSSP, gdzie w 1979 uzyskała dyplom w Katedrze Szkła, w pracowniach Zbigniewa Horbowego i Ludwika Kiczury oraz Stanisława Rodzińskiego (malarstwo).
Pochodzi z rodziny ze świetnymi szklarskimi tradycjami. Jej ojciec, Adolf Engel, od roku 1955 do 1990 pracował w warsztatach szklarskich na wrocławskiej uczelni, ucząc i wykonując realizacje wielu pokoleń studentów oraz samemu zdobiąc kryształowe formy autorskimi technikami szlifu. Odradzał córce ten kierunek studiów, uważając, że to zajęcie zbyt trudne i ciężkie dla kobiety. Jednak Halina Engel-Samorek od zawsze wiedziała, że będzie zajmować się szkłem artystycznym.
Właściwością szkła, która w dużej mierze zadecydowała o życiowym wyborze artystki i która przez wiele lat była dominującym motywem jej twórczości, był kolor. Mocny, wiodący, nadający szklanej formie właściwego charakteru, czasem podkreślający przejrzystość szkła kryształowego. Uzupełnieniem tych intensywnych barw były dynamiczne formy szklanych rzeźb, organiczne, zbudowane z układów wyrastających, piętrzących się baniek, sprawiających wrażenie jakby z twardej masy szklanej miała za chwilę wyrosnąć kolejna.
Późniejsze prace o charakterze użytkowym – misy, patery, karafki czy wazony – w dalszym ciągu intrygowały kolorem. Nie był on już jednak dominujący, częściej subtelnie podkreślony przez wzbogacenie formy mocniejszymi akcentami czy zawiesiną pęcherzy powietrza.
Halina Engel-Samorek przeważnie realizowała serie form zróżnicowanych pod względem wielkości, ponieważ uważała, że często dopiero kompozycja kilku z nich pozwala w pełni docenić wszystkie walory. Często inspiracją dla kolejnych prac były jej własne działania i realizacje, widziała możliwość ich modyfikacji, przekształcenia, urozmaicenia. Przez cały okres działalności artystycznej, pozostała wierna obróbce szkła metodami hutniczymi, które zawsze pozostawiają jakiś element przypadkowości, niedopowiedzenia, a efekt, w przypadku szkieł formowanych ręcznie, nigdy nie jest do końca oczywisty.
Artystka nie współpracowała z przemysłem jako projektant. Główną przeszkodą była odległość Głogowa, w którym mieszka, do mieszczącej się w Polanicy-Zdroju huty „Barbara”, w której realizowała dyplom oraz wiele ze swoich prac. Kilka z jej projektów, w uproszczonej na potrzeby produkcji seryjnej formie, wdrożono w hucie „Barbara”. Nie kontynuowała jednak tego epizodu. Jednym z powodów było poczucie, że szkło dostosowane do warunków produkcyjnych zatraca swój pierwotny charakter, traci część tego, co twórca w nim zawarł.
Halina Engel-Samorek wystawiała swoje prace w Polsce i za granicą na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, brała też udział w plenerach szklarskich w Polnicy-Zdroju, Frauenau czy w Lednicke Rovne.


O twórczości

Formy dekoracyjne, III Plener Szklarski, 1981, VI Plener Szklarski, 1984, szkło sodowe, barwione w masie, wolno formowane, wys. 32 cm, 24,5 cm.
Dekoracyjne rzeźby z serii „Marzenie”, uformowane zostały w kształcie bąblastych wybrzuszeń. Do amforycznych, czerwonych korpusów, doklejono na gorąco nieregularne boczne elementy ze szkła bezbarwnego. Każdy element zyskał zwieńczenie w postaci czerwonych, kulistych form. Barwa jest transparentna i uwidacznia kształt całych kompozycji. Kolor zmienia się w zależności od grubości masy szklanej, w bardziej lub mniej zabarwiony. Szkło przezroczyste nadaje im lekkości i smukłości, a wypukłe ramiona swoistej głębi.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na III Plenerze Szklarskim w 1981 r. i na VI Plener Szklarskim w 1984 r.

Bio

Born in 1955 in Piechowice. She studied at the Academy of Fine Arts in Wrocław, where she received her diploma in 1979 at the Glass Department, in the studios of Zbigniew Horbowy and Ludwik Kiczura and Stanisław Rodziński (painting).
She comes from a family with great glass-making traditions. Her father, Adolf Engel, from 1955 to 1990, worked in glass-making workshops at the Wrocław Academy, teaching and performing the projects of many generations of students and decorating crystal forms by himself with his own grinding techniques. He advised his daughter against this course of study, considering it too difficult for a woman. However, Halina Engel-Samorek has always known that she would deal with artistic glass.
A characteristic feature of glass, which largely determined the artist's life choice and which for many years was the dominant theme of her work, was colour. Strong, leading, giving the glass form its proper character, sometimes emphasising the transparency of crystal glass. These intense colours were complemented by dynamic forms of glass sculptures, organic, built of systems of growing, piling up bubbles, giving the impression that another one is about to grow out of a hard glass mass.
Later works of a utility nature - bowls, platters, decanters and vases - continued to intrigue with colour. However, it was no longer dominant, more often delicately emphasized by enriching the form with stronger accents or suspension of air bubbles.
Halina Engel-Samorek usually carried out series of forms of various sizes, because she believed that it was often only the composition of a few of them that allowed her to fully appreciate all the qualities. Often the inspiration for subsequent works were her own actions and realizations, she saw the possibility of their modification, transformation, variety. Throughout the whole period of her artistic activity, she has remained faithful to the processing of glass by metallurgical methods, which always leave some element of randomness, understatement, and the effect, in the case of hand-moulded glass, is never entirely obvious.
The artist did not work with industry as a designer. The main obstacle was the distance from Głogów, where she lives, to the Barbara Glassworks in Polanica-Zdrój, where she completed her diploma and many of her works. Several of her projects, in a simplified form for serial production, were implemented at the Barbara Glassworks. However, she did not continue this episode. One of the reasons was the feeling that glass adapted to the production conditions is losing its original character, losing part of what the creator included in it.
Halina Engel-Samorek has exhibited her works in Poland and abroad at many individual and group exhibitions, she has also taken part in open-air glass workshops in Polanica-Zdrój, Frauenau or Lednicke Rovne.


About creativity

Decorative forms, 3rd Glass Open-Air Workshop, 1981, 6th Glass Open-Air Workshop, 1984, sodium glass, body-coloured, slowly formed, height of 32 cm, 24.5 cm.
Decorative sculptures from the “Dream” series are formed in the shape of bubble bulges. Irregular side elements made of colourless glass were hot-glued to the amphorous, red bodies. Each element is crowned with red, spherical forms. The colour is transparent and emphasizes the shape of the entire composition. The colour changes, depending on the thickness of the glass, into more or less coloured. Transparent glass gives it lightness and slenderness, and the convex arms give it a specific depth.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA