Barbara Zworska-Raziuk

Głowy, szkło ołowiowe, bezbarwne, opalowe, niebieskie, topione w formie, szamot, wys. 36, 34 cm, 1994, 1995

/

Szkło

Bio

1959-2019
Urodzona w Lublinie. Studiowała we wrocławskiej PWSSP, gdzie w 1984 roku uzyskała dyplom pod kierunkiem profesora Henryka Wilkowskiego. Od roku 1985 zatrudniona w macierzystej uczelni, w roku 2001 otrzymała tytuł profesora.
Prace Barbary Zworskiej-Raziuk należą do najbardziej charakterystycznych kreacji w polskim szkle artystycznym. Artystka znalazła własną drogę, wybierając materiał odrzucony przez innych: szkło okienne. Zwykłe tafle szkła okiennego, które cięła, układała jedna na drugiej, komponowała i kleiła. Z tak prozaicznego, zwykłego materiału kreowała przestrzenne rzeźby, osadzone w surowych, ceramicznych bryłach, których chropowata powierzchnia kontrastowała z gładkim szkłem. Jej prace współtworzył jeszcze jeden element będący ich nieodłączną składową – światło. Przenikające przez spiętrzone profile szklanych tafli, za każdym razem inaczej się w nich rozchodzi i właśnie ta zmienność, wzajemna relacja materii i światła, ich współzależność decydują o tym, jak odbiorca interpretuje te przestrzenne obrazy.
Drugim nurtem twórczości Barbary Zworskiej-Raziuk są szklane głowy, kreowane z wylewanego szkła ołowiowego. Niezwykle sugestywne i wyraziste profile, pełne ekspresji, osadzone na ceramicznych postumentach. Zdobione rytem, zmienną gęstością szkła, zawiesiną barwną, szklaną aplikacją zdają się opowiadać własne historie
Trzecim kierunkiem działań twórczych artystki, są przestrzenne kompozycje ze szklanych klinów, osadzone na zróżnicowanych, ceramicznych obiektach. Wywodzą się z mineraologii, naśladując występujące w naturze struktury. Uporządkowane, poddane pewnemu rygorowi wyglądają, jakby przyjęły postawę defensywną, nie bacząc na kruchość materiału, z jakiego są wykonane. W tych pracach także istotną rolę odgrywa światło, raz rozświetlające wybrane partie szklanej struktury, innym razem rozświetlając jedynie zwieńczenia szklanych klinów.
Barbara Zworska-Raziuk prezentowała swoje kompozycje na wystawach indywidualnych oraz zbiorowych, między innymi we Wrocławiu, Kłodzku, Warszawie, Wiesbaden, Brukseli, Reims, Lipsku czy Riihimäki.


O twórczości

Kompozycję tworzą dwie abstrakcyjne głowy, posadowione na szamotowych podstawach w kształcie leżącego trójkąta. Szkło wycięte w formie wyrazistego profilu twarzy, z geometrycznie zaznaczonym czołem, łączącym się w prostej linii z nosem oraz podbródkiem. W centralnej części obu rzeźb widnieje przeskalowane oko, które zajmuje całą powierzchnię profilu twarzy. W jednej z prac, obrys oka zaznaczono owalnymi kreskami czerni. W drugiej formie, czarnym akcentem są wyraziste rzęsy. Mocnym akcentem kolorystycznym są barwione na kobaltowo źrenice. Głowy wieńczą atrybuty władzy monarszej, bogato zdobione nitkami kobaltu, okazałe korony. Ich kształt powtórzono także na bocznych ściankach ceramicznych podstaw.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na Ogólnopolskich Warsztatach Artystycznych w HSK Violetta w Stroniu Śląskim w 1994 i 1995 r.

Bio

1959-2019
Born in Lublin. She studied at the Academy of Fine Arts in Wrocław, where she received her diploma under the direction of Professor Henryk Wilkowski in 1984. Since 1985 she has been employed at her alma mater, and in 2001 she received the title of professor.
Barbara Zworska-Raziuk's works are among the most characteristic creations in Polish artistic glass. The artist has found her own way, choosing the material rejected by others: window glass. She used to cut, stack, compose and glue ordinary sheets of window glass. From such a prosaic, ordinary material she created spatial sculptures, set in raw, ceramic blocks, whose rough surface contrasted with smooth glass. Her works were co-created by another element that is their inseparable component - light. Penetrating through the piled up profiles of glass panes, each time it spreads differently in them, and it is this variability, the mutual relation of matter and light, their interdependence that determines how the viewer interprets these spatial images.
The second strand of Barbara Zworska-Raziuk's work are glass heads, created from cast lead glass. Extremely evocative and expressive profiles, full of expression, embedded on ceramic pedestals. Decorated by the rhythm, variable glass density, colourful suspension, glass application seem to tell their own stories
The third direction of the artist's creative activity is spatial compositions made of glass wedges, set on various ceramic objects. They originate from mineraology, imitating structures occurring in nature. Orderly, subject to a certain rigor, they look as if they have adopted a defensive attitude, regardless of the fragility of the material they are made of. In these works, light also plays an important role, once illuminating selected parts of the glass structure, another time illuminating only the finials of the glass wedges.
Barbara Zworska-Raziuk presented her compositions at individual and group exhibitions, among others in Wrocław, Kłodzko, Warsaw, Wiesbaden, Brussels, Reims, Leipzig and Riihimäki.


About creativity

Heads, National Artistic Workshops HSK Violetta in Stronie Śląskie, 1994, 1995, lead glass, colourless, opal, blue, melted in a mould, fireclay, height of 36 cm, 34 cm.
The composition consists of two abstract heads, placed on chamotte bases in the shape of a lying triangle. Glass cut in the form of an expressive face profile, with a geometrically marked forehead, joining in a straight line with the nose and chin. In the central part of both sculptures there is a scaled eye which covers the entire surface of the face profile. In one of the works, the outline of the eye is marked with oval black lines. In the second form, expressive lashes form a black accent. The pupils, stained in cobalt colours, are a strong colour accent. The heads are crowned with the attributes of royal power, richly decorated with cobalt threads, and sumptuous crowns. Their shape is also repeated on the side walls of the ceramic bases.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA