Bogdan Król

Bogdan Król, Przegrany pojedynek, akwaforta, papier, 23x16, 1982

/

Malarstwo

Bio

Urodzony w 1956 roku w Bytomiu. W latach 1978–1983 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach). Dyplom z medalem uzyskał w 1983 roku w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Tomasza Jury i Pracowni Grafiki prof. Jana Szmatlocha. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Po studiach związał się zawodowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Od 2008 roku jest profesorem ASP w Katowicach, gdzie w Katedrze Projektowania Graficznego prowadzi Pracownię Animacji i Gier Komputerowych. Od 2005 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Projektowania Graficznego i Multimediów, a od września 2016 jest kierownikiem nowo powstałej Katedry Multimediów. W swoim dorobku artystycznym posiada wiele prac graficznych, ilustracji, plakatów i malarstwa. Realizuje również projekty reklamowe i multimedialne oraz animacje. Jego prace artystyczne znajdują się w zbiorach prywatnych oraz muzealnych na całym świecie.


O twórczości

Inspiracji do malarstwa i grafiki, Bogdan Król poszukuje podczas wnikliwej obserwacji ludzi i świata, a także w swoistej filozofii każącej mu dostrzegać tragikomiczny wymiar ludzkiej egzystencji. Na specyficzną poetykę dzieł Króla wpłynęła zapewne wieloletnia fascynacja sztuką dawnych mistrzów, zwłaszcza Breugla i Boscha. Błyskotliwie operuje ich stylem (karykaturalne transformacje, stosowanie groteski, metafory, symboliki); czasem są to pastisze „przedrzeźniające” znane historyczne obrazy. Traktuje to jako tworzywo do budowania wieloznacznej warstwy symboli życia i historii (moralności, obyczaju), odkrywania twórczych inspiracji w diagnozowaniu współczesnej rzeczywistości. Projektowanie graficzne Króla odznacza się błyskotliwością pomysłów, celnym skrótem myślowym, dowcipem i swoistą przekorą.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA zostały zakupione na Targach Sztuki w 1985 i 1995 roku.

Bio

Born in 1956 in Bytom. In 1978–1983, he studied at the Graphics Department of the Academy of Fine Arts in Kraków (Katowice branch). He obtained his diploma with a medal in 1983 in the Graphic Design Studio of Prof. Tomasz Jura and the Graphics Studio of Prof. Jan Szmatloch. He received a scholarship from the Ministry of Culture and Art. After graduation, he became professionally involved with the Academy of Fine Arts in Katowice. Since 2008, he has been a Professor at the Academy of Fine Arts in Katowice, where he has the Animation and Computer Games Studio at the Department of Graphic Design. Since 2005, he has been the Head of the Department of Graphic Design and Multimedia, and since September 2016, he has been the head of the newly established Department of Multimedia. His artistic output includes many graphic works, illustrations, posters and paintings. He also implements advertising and multimedia projects, as well as animations. His artistic works are in private and museum collections around the world.


About creativity

Bogdan Król searches for inspiration for his paintings and graphics in his careful observation of people and the world, as well as in a specific philosophy which makes him see the tragicomic dimension of human existence. The specific poetics of the Król’s works was probably influenced by many years of fascination with the art of old masters, especially Breugel and Bosch. He brilliantly uses their style (caricatured transformations, the use of grotesque, metaphor, symbolism); sometimes he uses pastiches “mocking” the well-known historical pictures. He treats this as a material for building an ambiguous layer of symbols of life and history (morality, custom), discovering creative inspirations in diagnosing the contemporary reality. The graphic design of Król is characterized by brilliant ideas, an apt mental shortcut, wit and a certain kind of defiance.

The works covered by the WGS BWA collection were purchased from the author in 1995.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA