Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych pod adresem siedziby :ul. Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – ksiegowosc@bwa.walbrzych.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  4. Udział w imprezie czy wejście na teren obiektów Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w Wałbrzychu, na którym odbywać się będą: wernisaż, warsztaty, spotkania autorskie, itp. jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na określonych polach eksploatacji (np. Internet, portale społecznościowe, media regionalne i krajowe) i w określonych celach.
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędny, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu realizacji na czas wykonania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji innych celów.
  9. Państwa dane osobowe nie będą poddane profilowaniu.
  10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA