Eugeniusz Geno Małkowski

z cyklu Polanica Zdrój, Błędne skałki, tempera, papier, 61x85,5, 1989-1992

/

Malarstwo

Bio

Urodzony w 1942 roku w Gdyni. Polski artysta malarz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego, organizator wystaw, grup artystycznych i stowarzyszeń twórczych, popularyzator sztuki. Edukację artystyczną rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu 1957-1962. Następnie studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Juliusza Studnickiego, a potem Artura Nacht-Samborskiego. Dyplom otrzymał w 1968 roku. W roku 1969 założył grupę artystyczną „Arka” (Ciapało, Małkowski, Masznicz), którą w 1972 roku przekształcił w szerszy ruch artystyczny, pod nazwą „O Poprawę”, skupiający do 1977 roku ok. osiemdziesięciu znanych warszawskich twórców (m.in. Jan Dobkowski, Antoni Fałat, Łukasz Korolkiewicz, Ewa Kuryluk, Franciszek Maśluszczak, Janusz Petrykowski, Marek Sapetto, Lidia Serafin, Rafał Strent, Wiesław Szamborski). W latach 70. działał aktywnie w strukturach i Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków, a także organizował wystawy sztuki współczesnej w Polsce i za granicą (m.in. w Danii i Francji). W latach 80. współtworzył ruch społeczno-artystyczno-naukowy „Świat”. W 1984 wstąpił do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików (ZPAMiG), po czym w 2000 roku wystąpił ze związku. Zmarł w 2016 roku.


O twórczości

Eugeniusz Geno Małkowski w latach 70. wprowadził technikę topowania szablonów na płótnie farbą olejną i akrylową. Przy pomocy niewielkiej ilości znaków: profili ludzkich twarzy i przejrzystych kul, a czasem także zarysów dłoni i nieregularnych obłych kształtów, tzw. wici, wkomponowanych w przestrzenne tło najczęściej przypominające niebo, tworzył fantazyjne pejzaże. W latach 80. w jego pejzażach pojawiły się elementy figuratywne, a w latach 90. tworzył tzw. szybkie obrazy i portrety. W pierwszej dekadzie XXI wieku do zestawu swoich szablonów dodał kontur sylwetki ludzkiej, który multiplikował i nakładał na siebie, tworząc dwuwymiarowe wielobarwne kompozycje.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na Ogólnopolskim Plenerze Malarskim na podłożu papierowym „Polanica’89”i „Polanica’90”.

Bio

Born in 1942 in Gdynia. A Polish painter, Associate Professor at the University of Warmia and Mazury, organizer of exhibitions, artistic groups and creative associations, promoter of art. He began his artistic education at the Secondary School of Fine Arts in Wrocław in 1957-1962. Then he studied at the Painting Department at the Academy of Fine Arts in Warsaw in the studio of Juliusz Studnicki, and then Artur Nacht-Samborski. He graduated in 1968. In 1969, he founded the “Arka” artistic group (Ciapało, Małkowski, Masznicz), which he transformed in 1972 into a broader artistic movement called “O Poprawę”, and which, until 1977, gathered around eighty famous Warsaw artists (including Jan Dobkowski, Antoni Fałat, Łukasz Korolkiewicz, Ewa Kuryluk, Franciszek Maśluszczak, Janusz Petrykowski, Marek Sapetto, Lidia Serafin, Rafał Strent, Wiesław Szamborski). In 1970s, he was active in the structures and the Main Board of the Union of Polish Artists and Designers, and he organized contemporary art exhibitions in Poland and abroad (e.g. in Denmark and France). In 1980s, he co-founded the social, artistic and scientific movement known as “Świat”. In 1984, he joined  the Association of Polish Painters and Graphic Artists (ZPAMiG), (ZPAMiG), and in 2000 he left the association. He died in 2016.


About creativity

In 1970s, Eugeniusz Geno Małkowski introduced the technique of melting patterns on canvas with oil and acrylic paint. With a small amount of elements: profiles of human faces and transparent spheres, and sometimes also outlines of hands and irregular oval shapes, so-called Flagella, blended into the spatial background most often resembling the sky, he created fanciful landscapes. In 1980s, figurative elements appeared in his landscapes, and in 1990s he created the so-called quick pictures and portraits. In the first decade of the 21st century, he added the contour of a human figure to his set of templates, which he multiplied and overlapped, creating two-dimensional multi-coloured compositions.

The works covered by the WGS BWA collection were created at the Nationwide Open-Air Painting Workshop on paper “Polanica’89” and “Polanica’90”.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA