Andrzej Maciej Łubowski

Znaki VI, akryl, papier, 48x36, 1989

/

Malarstwo

Bio

Urodzony w 1946 roku w Poznaniu. Ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych w 1971 roku dyplomem na Wydziale Malarstwa, w pracowni prof. Stefana Gierowskiego oraz specjalizacji dodatkowej malarstwa ściennego. Po studiach powrócił do rodzinnego Poznania. Artysta malarz, profesor sztuk plastycznych, animator życia artystycznego, dyrektor Galerii u Jezuitów w Poznaniu (2008-2012), działacz Związku Polskich Artystów Plastyków, pedagog zaangażowany na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu w latach: 2006-2015 oraz w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie. Od 2015 r. profesor na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Laureat Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2010 r.). Laureat wielu nagród i wyróżnień, brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach publicznych i prywatnych.


O twórczości

W swojej twórczości posługuje się fotografią tworząc cykle prac malarskich: w latach 80. symbolicznych obrazów, w latach 90. instalacji malarskich, powstałych z powiększonych wizerunków twarzy, pociętych w pionowe pasy i bloczków betonowych (Dekompozycje), od 1999 r. obiektów malarskich powstałych z pionowego załamania obrazów, przedstawiających fragmenty twarzy (Złamane Obrazy i Obiekty Podwójne), które po dołożeniu tła, przedstawiającego rozkopaną ziemię, przekształciły się w następny monumentalny cykl pt. Panoramy. W 2008 r. rozpoczął cykl prac pt. Presje będący kontynuacją poprzednich serii. Równolegle od 2007 r. kontynuuje serie obrazów z postaciami umiejscowionymi pod światło, na tle okien lub przeszklonych drzwi (Okna, Przy Oknie, Przy drzwiach). Są to obrazy o charakterze metaforycznym, dotykające kondycji ludzkiej.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na Ogólnopolskim Plenerze Malarskim na podłożu papierowym „Polanica’89”.

Bio

Born in 1946 in Poznań. He graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw in 1971, being awarded with a diploma by the Faculty of Painting, in the studio of Prof. Stefan Gierowski, and with additional specialization in wall painting. After graduation, he returned to his native Poznań. An artist, painter, professor of fine arts, animator of artistic life, director of the Gallery at the Jesuits in Poznań (2008-2012), an activist of the Association of Polish Artists and Designers, a teacher engaged in the position of a full professor at the College of Social Skills in Poznań in: 2006-2015 and at the College of Arts in Warsaw. Since 2015, a professor at the Faculty of Architecture of the Poznań University of Technology. A laureate of the Medal for Merit to Culture - Gloria Artis (2010).
Winner of many awards and distinctions, he took part in individual and collective exhibitions. His works are in public and private collections.


About creativity

In his work, he uses photography to create series of paintings: in the 1980s, symbolic pictures, in the 1990s, painting installations, made of enlarged images of faces, cut into vertical stripes and concrete blocks (Decompositions), and since 1999, painting objects made of vertical refraction of images depicting parts of the face (Broken Images and Double Objects), which, after adding a background depicting the excavated earth, transformed into the next monumental series entitled Panoramas. In 2008, he started a series of works entitled Presje, which is a continuation of the previous series. At the same time, since 2007, he has been continuing a series of paintings with figures placed against the light, against the background of windows or glass doors (The Windows, At the Window, At the Door). They are images of a metaphorical nature, touching the human condition.

The works covered by the WGS BWA collection were created at the Nationwide Open-Air Painting Workshop on paper “Polanica’89”.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA