Adam Hoffmann

Pasterka, sucha pastel, papier, 37x51, 1975

/

Malarstwo

Bio

Urodzony w 1918 roku w Krakowie. Naukę rozpoczął w 1938 w prywatnej szkole malarstwa A.Terleckiego w Krakowie. Kontynuował studia w latach 1940-42 w krakowskiej Kunstgewerbeschule (będącej zakonspirowaną przedwojenną Akademią). W latach okupacji nawiązał kontakty z gronem artystów skupionych wokół Tadeusza Kantora, późniejszych członków Grupy Młodych Plastyków i od 1957 Grupy Krakowskiej (do której jednak nie przystąpił). W latach 1945-48 dopełnił studiów na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa, uczył się też grafiki u Konrada Srzednickiego. Od 1949 był pedagogiem w liceach plastycznych w Katowicach i Krakowie. Od 1950 był związany z Wydziałem Grafiki – filią krakowskiej ASP w Katowicach. W 1974 przeniósł się do ASP w Krakowie, gdzie prowadził pracownię rysunku na Wydziale Grafiki do emerytury w 1978. Uczestniczył we wszystkich ważniejszych wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą oraz miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych. W 2003 roku w Muzeum Narodowe w Krakowie zorganizowało wystawę retrospektywną dzieł artysty „Adam Hoffmann. Rysownik”. Zmarł w 2001 w Krakowie.


O twórczości

Adam Hoffmann zajmował się malarstwem sztalugowym, jednak w sposób najbardziej charakterystyczny wypowiedział się w rysunkach pastelem, węglem i tuszem, o kolorystyce ograniczonej lub wręcz monochromatycznych. W realistycznym, nieco karykaturalnym stylu przedstawiał międzyludzkie konflikty, uczucia i sytuacje z pozoru codzienne, nasycone jednak refleksją o charakterze egzystencjalnym. Zajmował się również grafiką użytkową i ilustracją, jest autorem publikacji z zakresu nauczania w szkolnictwie artystycznym. Hoffmann uprawiał malarstwo, rysunek i grafikę użytkową. Głównym tematem swojej twórczości uczynił relacje damsko-męskie i problem zakłamania w stosunkach międzyludzkich, zaś najczęściej powielanym motywem w sztuce Hoffmanna był akt. Artysta stworzył listę człekokształtnych stworzeń zdeformowanych przez namiętności, walkę i czas. Wykorzystywał także znane motywy mitologiczne i biblijne. Malarstwo Hoffmanna wpisuje się w nurt kubizującej figuracji opartej na perfekcyjnym ekspresyjnym rysunku, a kolorystyka jego prac, stawała się coraz bardziej ograniczona.

Praca znajdująca się w kolekcji WGS BWA została zakupiona od autora w 1976 r.

Bio

Born in 1918 in Kraków. He began his studies in 1938 at A. Terlecki’s private painting school in Kraków. He continued his studies in 1940-42 at the Kunstgewerbeschule in Kraków (which was a secret pre-war Academy). During the occupation, he established contacts with a group of artists around Tadeusz Kantor, future members of the Young Artists Group and, starting in 1957, the Kraków Group (which, however, he did not join). In 1945-48, he completed his studies at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Kraków under the supervision of Eugeniusz Eibisch, he also studied graphics with Konrad Srzednicki. Starting in 1949, he became a teacher in art schools in Katowice and Kraków. Since 1950, he was associated with the Faculty of Graphics - a branch of the Academy of Fine Arts in Katowice. In 1974, he moved to the Academy of Fine Arts in Kraków, where he had a studio of drawing at the Graphics Department until his retirement in 1978. He participated in all major collective exhibitions in Poland and abroad and had several dozen individual exhibitions. In 2003, the National Museumin Krakóworganized a retrospective exhibition of the artist’s works, “Adam Hoffmann. The Draughtsman”. He died in 2001 in Kraków.


About creativity

Adam Hoffmann did easel painting, but he expressed himself in the most characteristic way in his drawings with pastel, charcoal and ink, with limited colours or even monochromatic works. In a realistic, somewhat caricatured style, he presented interpersonal conflicts, feelings and seemingly everyday situations, nevertheless saturated with existential reflections. He also dealt with applied graphics and illustration, he is the author of publications in the field of teaching in art education. Hoffmann practised painting, drawing and applied graphics. The main theme of his work was female-male relations and the problem of hypocrisy in interpersonal relations, while the most frequently repeated motif in Hoffmann’s art was nude. The artist created a list of humanoid creatures deformed by passions, struggle and time. He also used well-known mythological and biblical themes. Hoffmann’s painting forms a part of the Cubist figuration trend,
based on a perfect expressive drawing, and the colours of his works gradually became more and more limited.

The work in the WGS BWA collection was purchased from the author in 1976.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA