Kazimierz Starościak

Bez tytułu, technika własna, papier, 45,9x60,3, 1988

/

Malarstwo

Bio

Urodzony w 1932 roku w Hłomczy k/Sanoka. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Od 1953 roku studiował na Wydziale Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1954 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie 1959 roku ukończył Wydział Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni profesora Edwarda Kokoszki. Rok później osiedlił się w Wałbrzychu, gdzie rozpoczął aktywną działalność kulturalną, społeczną i pedagogiczną. Uczył rysunku oraz zagadnień z historii sztuki w IV L.O., Technikum Budowlanym i Ekonomicznym. Od 1961 roku jako członek grupy twórczej „Wałbrzych” i ZPAP brał czynny udział w tworzeniu lokalnego środowiska plastycznego. W 1976 roku poświęcił się całkowicie pracy społecznej i artystycznej, uprawiał malarstwo sztalugowe, grafikę, rysunek. W latach 1975-1976 przewodniczący Oddziału ZPAP w Wałbrzychu. Był wieloletnim opiekunem amatorskiego ruchu plastycznego. Zmarł w 2013 roku.
Laureat wielu nagród i wyróżnień, brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach publicznych i prywatnych.


O twórczości

Malarstwo Kazimierza Starościaka jest odzwierciedleniem snów i wspomnień dzieciństwa. Tematyka obrazów pulsuje wokół kresowego folkloru wsi i małych miasteczek, widzianych oczami dziecka świątyń, prowincjonalnych oblubieńców, pielgrzymów, przewidzeń i dziecięcych bajek. Świat Jego malarstwa jest liryczny i wizyjny, często też pełen dobrodusznego humoru i życzliwości dla świata i ludzi. Jego ukochane barwy zieleni, błękitu i czerwieni nabierają głębokiego znaczenia symbolicznego, przemijania naszej doczesności.

Praca znajdująca się w kolekcji WGS BWA powstała na Ogólnopolskim Plenerze Malarskim na podłożu papierowym „Polanica’89”.

Bio

Born in 1932 in Hłomcza near Sanok. He graduated from the State Secondary School of Fine Arts in Kraków. In 1953, he commenced studies at the Faculty of Sculpture at the State College of Fine Arts in Poznań. In 1954, he moved to Warsaw, where in 1959 he graduated from the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in the studio of Professor Edward Kokoszka. A year later, he settled in Wałbrzych, where he began active cultural, social and educational activities. He taught drawing and art history at the Fourth Secondary School of General Education, at the Technical School of Construction and Economics. Starting in 1961, being a member of the “Wałbrzych” creative group and the Association of Polish Artists and Designers (ZPAP), he took an active part in creating the local art environment. In 1976, he devoted himself entirely to social and artistic work, practising easel painting, graphics and drawing. In 1975-1976, he was the chairman of the branch of the Association of Polish Artists and Designers (ZPAP) in Wałbrzych. He was a long-time guardian of the amateur art movement. He died in 2013.
Winner of many awards and distinctions, he took part in individual and collective exhibitions. His works are in public and private collections.


About creativity

The paintings of Kazimierz Starościak are a reflection of his childhood dreams and memories. The subject of the paintings pulsates around the borderland folklore of villages and small towns, temples, provincial bridegrooms, pilgrims, predictions and children's fairy tales, as seen through the eyes of a child. The world of his paintings is lyrical and visionary, often full of good-natured humour and kindness to the world and people. His beloved colours of green, blue and red acquire a deep symbolic meaning, the passage of our life.

The work covered by the WGS BWA collection was created at the Nationwide Open-Air Painting Workshop on paper “Polanica’89”.v

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA