Jana Mihulová

Stożki z cyklu „Pejzaż wewnętrzny”, szkło ołowiowe, bezbarwne i opalowe, cięte, malowane, dmuchane w formie, montaż mosiężny, wys. 55 ,56, 57 cm, 1996

/

Szkło

Bio

Urodzona w roku 1952 w Hranicach (dzisiejsza Republika Czeska). W latach 1968 -1972 uczyła się w Liceum Szklarskim w Kamenickém Šenově, następnie kontynuowała edukację artystyczną we wrocławskiej PWSSP, którą ukończyła w pracowniach Zbigniewa Horbowego i Ludwika Kiczury w roku 1977. Oprócz szkła unikatowego uprawia malarstwo na szkle.
Połączenie wiedzy zdobytej w dwóch różnych szkołach, polskiej i czeskiej, zaowocowało odmiennym spojrzeniem na zagadnienie zdobienia szkła. W swojej twórczości Jana Mihulová łączy, mające na Morawach bogate tradycje malarstwo na szkle, z szerszym podejściem do tematyki obróbki szklanej materii i twórczości artystycznej jako procesu, które to poznała podczas studiów we Wrocławiu. Charakterystyczną techniką zdobienia szkła, często stosowaną przez artystkę, jest podmalowanie. Na wewnętrzną stronę szklanych obiektów, nanosi ekspresyjne, wielobarwne kompozycje, a inspiracją dla jej twórczości jest głównie natura. Ucieczka w Góry Izerskie czy Orlickie pozwala jej odnaleźć harmonię, wzmocnioną dodatkowo nawiązaniem duchowej relacji z celtycką tradycją tych ziem, sięgającą V w. p.n.e. Mihulowá przenosi uchwycone obrazy do wnętrza swoich szkieł, tworząc barwne, metaforyczne światy. Innym nurtem artystycznej ekspresji, widocznym szczególnie w tworzonych przez artystkę obrazach na szkle, jest zagadnienie postegzystencjonalizmu, samotności jednostki w dzisiejszym świecie.
Działalność Jany Mihulovej na pograniczu polsko-czeskim, nie ogranicza się jedynie do pracy twórczej (swoje obiekty realizuje po obu stronach granicy). Stała się także inicjatorką wielu transgranicznych projektów oraz działań łączących polskie i czeskie środowisko artystyczne i akademickie. Bierze czynny udział w wystawach i sympozjach w Polsce oraz Czechach, m. in. „Jana Mihulowá - Szkło. Jacek Szewczyk – Rysunek” (Jablonec, Republika Czeska, 2007), „Lumen, lumen II…” (Kraków 2007), „Jana Mihulowá – Malarstwo na szkle” (Wrocław 2011) czy „Szkło i ceramika. Obszary sensualne” (Wrocław 2016).


O twórczości

Stożki z cyklu „Pejzaż wewnętrzny”, Ogólnopolskie Warsztaty Szklarskie w HSK Violetta w Stroniu Śląskim, 1996, szkło ołowiowe, kryształowe, bezbarwne i opalowe, cięte, malowane, dmuchane w formie, montaż mosiężny, wys. 56 cm, 57 cm, 55 cm.
Trzy kompozycje szklane w formie stożków, z barwną dekoracją malarską w tonacjach brązu i złota. Podstawy okrągłe i szerokie. Na wewnętrznych taflach szkła malowane pejzaże górskie inspirowane Karkonoszami i Górami Izerskimi. Zarys szczytów górskich potraktowano konturowo, by w partiach tła zastosować miękką i delikatną kreskę, która łagodnie modeluje przestrzeń i nadaje obrazom głębi. Jedna z form zyskała dekorację z białego szkła opalowego w postaci czterech wypukłych opasek, pozostałe dwie tworzą przezroczyste tło dla górnej części dekoracji malarskiej. Wszystkie kompozycje wieńczy mosiężny, połyskujący czubek.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na Ogólnopolskich Warsztatach Szklarskich w HSK Violetta w Stroniu Śląskim w 1996 r.

Bio

Born in 1952 in Hranice (today's Czech Republic). From 1968 to 1972 she studied at the High School of Glass in Kamenické Šenov, then continued her artistic education at the Academy of Fine Arts in Wrocław, which she completed in the studios of Zbigniew Horbowy and Ludwik Kiczura in 1977. In addition to unique glass, she also does painting on glass.
The combination of knowledge gained in two different schools, Polish and Czech, resulted in a different view on the issue of glass decoration. In her work, Jana Mihulová combines the rich tradition of glass painting in Moravia with a broader approach to the subject of glass processing of matter and artistic creation as a process, which she learned during her studies in Wroclaw. A characteristic technique of decorating glass, often used by the artist, is painting. On the inner side of the glass objects, she applies expressive, multi-coloured compositions, and her work is inspired mainly by nature. Escape to the Jizera or Orlickie Mountains allows her to find harmony, further strengthened by the establishment of a spiritual relationship with the Celtic tradition of these lands, dating back to the fifth century BC. Mihulowá transfers the captured images into the interior of her glass, creating colourful, metaphorical worlds. Another trend of artistic expression, particularly visible in the artist's paintings on glass, is the issue of post-existentialism, the loneliness of the individual in today's world.
Jana Mihulova's activity on the Polish and Czech border is not limited to creative work (she makes her objects on both sides of the border). She has also become an initiator of many cross-border projects and activities connecting Polish and Czech artistic and academic communities. She actively participates in exhibitions and symposia in Poland and the Czech Republic, including "Jana Mihulowá - Glass. Jacek Szewczyk - Drawing" (Jablonec, Czech Republic, 2007), "Lumen, lumen II..." (Krakow 2007), "Jana Mihulowá - Painting on Glass" (Wroclaw 2011) or "Glass and ceramics. Sensual areas" (Wrocław 2016).


About creativity

Cones from the “Inner Landscape” series, National Glass Workshop HSK Violetta in Stronie Śląskie, 1996, lead, crystal, colourless and opal glass, cut, painted, blown in a mould, brass assembly, height of 56 cm, 57 cm, 55 cm.
Three glass compositions in the form of cones, with colourful painted decorations in the shades of brown and gold. Round and wide bases. Mountain landscapes inspired by the Karkonosze and the Jizera Mountains are painted on the internal glass panes. The outline of the mountain peaks contoured to use a soft and delicate line in the background parts, which gently shapes the space and gives depth to the images. One of the forms decorated with white opal glass in the form of four convex bands, the other two form a transparent background for the upper part of the painting decoration. All compositions are crowned with a shiny brass tip.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA