Jan Szmatloch

Zmiana pogody, akwaforta, papier, 6,7x8,7, 1991

/

Malarstwo

Bio

Urodzony w 1950 roku w Rudzie Śląskiej. Grafik i rysownik. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom w 1974 roku. Pedagog w Katedrze Grafiki Warsztatowej Wydziału Grafiki w Katowicach. Udział w wielu wystawach grafiki w kraju i za granicą, a także w międzynarodowych biennale grafiki. Jego prace znajdują się w zbiorach publicznych oraz w kolekcjach prywatnych w wielu krajach świata. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień.


O twórczości

Jan Szmatloch to artysta znany i uznany, a jego sprawność warsztatowa może budzić tylko podziw i szacunek. Z wykształcenia grafik – wypowiada się głównie poprzez akwafortę i rysunek. Tworzy miniatury przedstawiające zapis zdarzeń, wspomnień pełnych poetyckiej nostalgii i krajobrazów dzieciństwa utrwalonych na zawsze w pamięci. Prace swe ujmuje w cykle. Najbardziej znane to cykl „Okno”, „Bez adresu”, „Muszelka”, pełne wrażliwości i osobistych wzruszeń.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na Ogólnopolskim Plenerze Malarskim na podłożu papierowym „Polanica’91”.

Bio

Born in 1950 in Ruda Śląska. A graphic artist and a draughtsman. He studied at the Academy of Fine Arts in Kraków, the Faculty of Graphics in Katowice. He graduated in 1974. A lecturer at the Department of Workshop Graphics at the Faculty of Graphics in Katowice. He participated in many exhibitions of graphic arts in Poland and abroad, as well as in the international graphic biennial. His works are in public collections and in private collections in many countries around the world. He is a laureate of numerous awards and distinctions.


About creativity

Jan Szmatloch is a well-known and recognized artist, and his workshop skills can only evoke admiration and respect. A graphic artist by education - he expresses himself mainly through etching and drawing. He creates miniatures showing the record of events, memories full of poetic nostalgia and childhood landscapes remembered forever. He presents his works in cycles. His best known works are the series of “The Window”, “No address”, “The Shell”, full of sensitivity and personal emotions.

The works covered by the WGS BWA collection were created at the Nationwide Open-Air Painting Workshop on paper “Polanica’91”.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA