Henryk Kluza

Projekt tkaniny, collage, papier, 67x57

/

Malarstwo

Bio

Urodzony w 1935 roku w Blachowni k. Częstochowy. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Tkactwa, dyplom uzyskał w 1961 roku. W latach 1960-61 pracował w Zakładach Przemysłu Pończoszniczego w Aleksandrowie Łódzkim, a od 1961 roku w Dzierżoniowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Silesiana”, jako nauczyciel plastyki w Zespole Szkół Zawodowych w Bielawie, a także w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw”. Był członkiem dzierżoniowskiej Grupy Twórczej „POZA”, ZPAP, Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, ZPAP Polska Sztuka Użytkowa, Grupy Twórczej Artystów Plastyków „KONTRAST” oraz instruktorem w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Był laureatem nagród i wyróżnień (m.in. Turniejów „O złotą Lampkę Górniczą” w Wałbrzychu, wystaw poplenerowych branży bawełnianej w Łodzi). Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, jego prace znajdują się w zbiorach publicznych i prywatnych. Zmarł w 2013 roku.


O twórczości

Prace Henryka Kluzy cechuje forma zamknięta, zwarta. Konkretna budowa kompozycji obrazu z dążeniem do zdecydowanego określenia formy, powoduje często stosowanie uogólnień, zbliżających się nawet do geometryzacji. W jego malarstwie kolor ulega daleko idącym przemianom w stosunku do koloru naturalnego. Dominuje zawężona gama kolorystyczna oparta na kolorycie ciepłym, począwszy od żółci, przez czerwienie do brązów, często wzbogacana czernią, która ostatecznie decyduje o wyrazie kolorystycznym jego dzieła.

Bio

Born in 1935 in Blachownia near Częstochowa. He studied at the State College of Fine Arts in Łódź, the Faculty of Weaving, and he obtained his diploma in 1961. In 1960-61, he worked at Hosiery Industrial Plant in Aleksandrów Łódzki, and from 1961 in “Silesiana” Dzierżonów Hosiery Industrial Plant, he was an art teacher at the Vocational School Complex in Bielawa, and he worked in “Bielbaw” Bielawa Cotton Industrial Plant. He was a member of the “POZA” Creative Group in Dzierżoniów, of the Association of Polish Artists and Designers (ZPAP), the Association of Polish Painters and Graphic Artists, ZPAP Polish Applied Arts, the “KONTRAST” Creative Group of Artists, and an instructor at the Dzierżoniów Cultural Centre. He was a laureate of prizes and awards (including his distinction in the “Golden Mining Lamp” Tournaments in Wałbrzych, as well as post-workshop exhibitions of the cotton industry in Łódź). He was awarded with the distinction of Cultural Activist of Merit. He participated in individual and collective exhibitions, his works are in public and private collections. He died in 2013.


About creativity

The works of Henryk Kluza are characterized by a closed, compact form. The concrete structure of the image composition, with the aim of defining the form, often results in the use of generalizations, even approaching geometrization. In his painting, the colour undergoes far-reaching changes in relation to the natural colour. A narrow range of colours is dominant, based on warm colours, ranging from yellow, through reds to browns, often enriched with black, which ultimately determines the colour expression of his works.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA