Zbigniew Horbowy

Wazony, szkło sodowe, barwione w masie, wolno formowane, wys. 29, 44,5, 62,5 cm, 1983

/

Szkło

Bio

1935-2019
To on, za sprawą swoich kolorowych szkieł, ożywił szarą, polską rzeczywistość lat 60-tych. Był pierwszym projektantem, który odniósł sukces, rozpoczynając „modę na szkło”.
Urodzony w Łanczynie, studia we wrocławskiej PWSSP pod kierunkiem profesora Stanisława Dawskiego ukończył w 1959 roku. Jeszcze podczas realizacji swojego dyplomu w Hucie Szkła Gospodarczego „Sudety” w Szczytnej, został w niej zatrudniony jako projektant. Dwa lata później, w roku 1961, w Muzeum Śląskim we Wrocławiu (dzisiejsze Muzeum Narodowe), odbyła się pierwsza indywidualna wystawa szkła, na której właśnie Zbigniew Horbowy zaprezentował prawie 200 obiektów. Jego wczesne projekty, zarówno o charakterze unikatowym, jak i użytkowym, cechowała oszczędność formy i kolorystyki.
W połowie lat 60. Horbowy zaprezentował szkła typu „antico”. Zdobione nowatorską techniką, mocno spienione zawiesiną pęcherzy powietrza zatopionych w masie, o intensywnych kolorach, odniosły ogromny sukces. Nosiły cechy szkła unikatowego. Każdy egzemplarz był inny z uwagi na gęstość, wielkość czy rozłożenie pęcherzy, a butle, wazony czy patery można było komponować w efektowne zestawy.
Z inicjatywy Zbigniewa Horbowego w 1974 roku w Polanicy–Zdroju, uruchomiony zostaje Zakład Szkła Artystycznego „Barbara”, będący jednostką Huty „Sudety” (przeniesiono tam ze Szczytnej produkcję szkła kolorowego). W „Artystce”, jak ją potocznie nazywano, miały powstawać krótkie serie szkieł o bardziej artystycznym charakterze.
W roku 1978 Zbigniew Horbowy rozpoczął trwającą 15 lat współpracę z ZZG INCO we Wrocławiu. Zorganizował tam niewielką hutę, która bliższa była idei popularnych w Europie Zachodniej i USA „glass studio”, niż zakładowi produkującemu na skalę przemysłową. W INCO, powstają zgodnie z zamysłem projektanta, krótkie serie szkieł dekoracyjnych w jednym tylko kolorze dymnym, nazwanym „silver smoke”.
Największą pasją Zbigniewa Horbowego było projektowanie przemysłowe na potrzeby produkcji seryjnej, jednak tworzył także prace o charakterze unikatowym. Rzadko były to formy typowo rzeźbiarskie, przeważnie miały charakter użytkowy (wazony „Kama”, „Mech”, zestawy „Manhattan” czy „Ufo”), a niektóre z nich trafiały później w uproszczonej formie do produkcji.
Równocześnie z karierą projektanta, rozwijała się kariera naukowa Zbigniewa Horbowego. W roku 1963 zatrudniony został w macierzystej uczelni, w której w kolejnych latach przez trzy kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Ceramiki i Szkła, a także kierownika Katedry Szkła. W roku 1989 otrzymał tytuł profesora, a ukoronowaniem jego pracy naukowej było stanowisko rektora Akademii Sztuk Pięknych, które objął na dwie kadencje w 1999 roku.


O twórczości

Wazony, V Plener Szklarski w Polanicy Zdroju, 1983, szkło sodowe, barwione w masie, wolno formowane, wys. 29 cm, 44,5 cm, 62,5 cm.
Trzy walcowate, grubościenne formy w odcieniach zieleni. Trzony walcowate, podzielone wypukłymi pierścieniami o różnej wysokości, wylewy niższych form koniczne, wsparte na płaskich płaszczyznach kołnierzy. Forma najwyższa zyskała kielichowaty, tradycyjny styl o jednorodnej barwie. Wąskie, smukłe wazony tworzą przeciwwagę dla masywnej bryły niższego wazonu. Kolor jest niejednorodny, zieleń płynnie przechodzi w odcienie turkusu w najwyższych partiach kompozycji. Owo przenikanie się barw było znakiem rozpoznawczym artysty, którego eksperymenty barwne zauważalne są w większości prac.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na V Plenerze Szklarskim w Polanicy Zdroju w 1983 r.

Bio

1935-2019
It was him who, with his colourful glass, revived the grey Polish reality of the 60s. He was the first designer to succeed in launching the "glass fashion".
Born in Łanczyna, he graduated from the Academy of Fine Arts in Wrocław under Professor Stanisław Dawski in 1959. While still working on his diploma at the Sudety Glassworks in Szczytna, he was employed there as a designer. Two years later, in 1961, at the Silesian Museum in Wrocław (today's National Museum), the first individual glass exhibition took place, where Zbigniew Horbowy presented almost 200 objects. His early designs, both unique and functional, were characterised by the economy of form and colour.
In the mid 1960s, Horbowy presented "antico" type glass. Decorated with an innovative technique, strongly foamed with a suspension of air bubbles sunk in the mass, with intense colours, they have been a huge success. They had the features of unique glass. Each piece was different due to the density, size and distribution of the bubbles, and the bottles, vases and platters could be arranged into effective sets.
On the initiative of Zbigniew Horbowy, in 1974, in Polanica-Zdrój, the Barbara Artistic Glass Department, a unit of the Sudety Glassworks, was launched (the production of coloured glass was moved there from Szczytna). In "The Artist", as it was commonly called, short series of more artistic glass were to be created.
In 1978 Zbigniew Horbowy started a 15-year cooperation with ZZG INCO in Wrocław. He organised a small glassworks there, which was closer to the idea of "glass studio" popular in Western Europe and the USA, than an industrial-scale plant. At INCO, short series of decorative glasses are made according to the designer's idea, in one smoky colour only, called "silver smoke".
The greatest passion of Zbigniew Horbowy was industrial design for the needs of mass production, but he also created unique works. Rarely, they were typically sculptural forms, usually of a functional character ("Kama", "Mech" vases, "Manhattan" or "Ufo" sets), and some of them were later put into production in a simplified form.
Zbigniew Horbowy's scientific career was developing simultaneously with the career of a designer. In 1963, he was employed at his home university, where he was Dean of the Faculty of Ceramics and Glass for three consecutive terms, as well as Head of the Glass Department. In 1989 he was awarded the title of professor, and the crowning achievement of his scientific work was the position of chancellor of the Academy of Fine Arts, which he took up for two terms in 1999.


About creativity

Vases, 5th Glass Open-Air Wokshop in Polanica Zdrój, 1983, body-coloured sodium glass, slowly formed, height of 29 cm, 44.5 cm, 62.5 cm.
Three cylindrical, thick-walled forms in shades of green. Cylindrical shanks, divided by convex rings of different heights, conical spouts of lower forms, supported on flat flanges. The highest form has a chalice-like, traditional, monochromatic style. Narrow, slender vases create a counterbalance to the massive shape of the lower vase. The colour is heterogeneous, green smoothly turns into shades of turquoise in the highest parts of the composition. This interpenetration of colours was the hallmark of the artist, whose colour experiments are noticeable in most of his works.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA