Wszewłod Sarnecki

Wazony, szkło sodowe, dwuwarstwowe, barwione w masie i powierzchniowo, wolno formowane, wys. 14, 14,5, 21 cm, 1989

/

Szkło

Bio

Jeden z najzdolniejszych absolwentów wrocławskiej PWSSP, wszechstronny projektant, doskonały organizator. Dzięki niemu polskie szkło użytkowe odniosło ogromny sukces na światowych rynkach.
Urodzony w 1936 roku w Czortkowie (Ukraina), ukończył Liceum Rzemiosł Artystycznych w Czerniowcach (Ukraina), a następnie trafił do służby wojskowej, w której spędził trzy lata. W roku 1953 dołączył do rodziny, która w ramach repatriacji przyjechała do Polski i dzięki umiejętnościom nabytym podczas nauki w liceum, rozpoczął pracę w Zakładach Porcelitu Stołowego „Tułowice” w Tułowicach. Początkowo zajmował się tam tworzeniem form, jednak szybko otrzymał inne zadanie - projektowanie galanterii ceramicznej. Porzucił jednak intratną pracę, aby spełnić swoje marzenie - studia we wrocławskiej PWSSP. Ukończył ją z wyróżnieniem w 1964 roku, a już rok wcześniej został zatrudniony w Krośnieńskich Hutach Szkła.
W Krośnie spędził niemal 10 lat, projektując tysiące form do produkcji przemysłowej, ale także organizując wzorcownię i tworząc system katalogowania produktów, co pozwoliło znacznie uprościć proces sprzedaży.
Zdolny, pełen zapału, nie ograniczał się do pracy projektanta. Jeszcze w latach 60. wspólnie z Krzysztofem Heniszem, opracował technikę tworzenia płyt szklanych, z których powstawały kompozycje do wnętrz użytkowych. Przykładem tego typu realizacji była nieistniejąca już warszawska kawiarnia „Zielona Gęś”, do której stworzyli ścianę ze szklanych elementów. Z kolei z Alfonsem Karnym, znanym rzeźbiarzem, wspólnie pracowali w Krośnie nad zagadnieniami rzeźby szklanej.
Po odejściu z huty, przez krótki czas pracował przy odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, aby w roku 1975 rozpocząć pracę w Centrali Handlu Zagranicznego MINEX. Projektował dla nich wzory do produkcji, ale także organizował sprzedaż wyrobów szklanych za granicą. Tu znów dał się poznać jako doskonały organizator, tworząc w Warszawie centralną wzorcownię szkła oraz liczne wystawy za granicą.
Szkłem unikatowym zajmował się z różną częstotliwością, przez cały okres aktywności zawodowej. Tworzył je podczas pracy w Krośnie, jednak odbywało się to z dużą trudnością, ponieważ nastawiona na produkcję eksportową dyrekcja huty, niezbyt przychylnym okiem patrzyła na tego typu działalność artystyczną. W późniejszym okresie prace realizował między innymi w hucie „Hortensja” w Piotrkowie Trybunalskim (w której na ostatnim roku studiów realizował dyplom), w hucie „Dąbrowa” (szkło kryształowe) czy w „Barbarze” w Polanicy-Zdroju. Były to przeważnie kompozycje, także wielokolorowe, ze szkła wylewanego na płytę. W swojej warszawskiej pracowni tworzył prace obrabiane na zimno, klejone, grawerowane.


O twórczości

Zestaw trzech wazonów o gruszkowatych i kulistych korpusach z zaoblonymi do wewnątrz wylewami, charakteryzuje ciekawe i rzadko spotykane ubarwienie. Kobaltową masę szklaną wzbogacają opiłki płatków aluminiowych, które tworzą abstrakcyjne wzory i detale. Zatopione na gorąco fragmenty glinu, błyszczą na idealnie gładkiej powierzchni szkła przezroczystego. Jeden z wazonów zyskał także dekorację malarską w postaci miękkich, przecinających się linii uformowanych na kształt wiotkich gałęzi lub traw.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na X Ogólnopolskim Plenerze Szklarskim w HSA Barbara w Polanicy Zdroju w 1989 r.

Bio

One of the most talented graduates of the Academy of Fine Arts in Wrocław, a versatile designer, excellent organiser. Thanks to it, Polish utility glass has been extremely successful on world markets.
Born in 1936 in Czortków (Ukraine), he graduated from the High School of Handicrafts in Czerniowce (Ukraine), and then entered military service, where he spent three years. In 1953, he joined his family, who came to Poland as part of repatriation and, thanks to the skills acquired during his high school education, started working in the Zakłady Porcelitu Stołowego „Tułowice” in Tułowice. Initially, he was involved in the creation of forms there, but quickly received another task - designing ceramic accessories. However, he gave up his lucrative job to fulfill his dream - to study at the Academy of Fine Arts in Wrocław. He graduated with honours in 1964, and a year earlier he had already been employed in Krosno Glassworks.
He spent almost 10 years in Krosno, designing thousands of forms for industrial production, but also organising a glass design showroom and creating a system for cataloguing products, which allowed to simplify the sales process.
Gifted, full of enthusiasm, he did not limit himself to being a designer. As early as in the 1960s, together with Krzysztof Henisz, he developed a technique of creating glass panels, which were used to create compositions for utility interiors. The "Zielona Gęś" café in Warsaw, which no longer exists, has been an example of this type of realization. In turn, together with Alfons Karny, a well-known sculptor, they worked on glass sculpture issues in Krosno.
After leaving the glassworks, he worked for a short time on the reconstruction of the Royal Castle in Warsaw, and in 1975 he started working at the MINEX Foreign Trade Centre. He designed patterns for them, but also organised the sale of glass products abroad. Here again he became known as an excellent organiser, creating a central glass design showroom in Warsaw and numerous exhibitions abroad.
He dealt with unique glass at different frequency, throughout the whole period of his professional activity. He created it while working in Krosno, but it was very difficult to do so because the management of the glassworks, focused on export production, looked at this type of artistic activity with a not very favourable eye. Later, he worked, among others, in the Hortensja Glassworks in Piotrków Trybunalski (where he completed his diploma during his last year of studies), in the Dąbrowa Glassworks (crystal glass) and in Barbara in Polanica-Zdrój. These were mostly compositions, also multi-coloured, of glass poured on a plate. In his Warsaw workshop, he created cold processed, glued and engraved works.


About creativity

Vases, 10th National Glass Open-Air Workshop HSA Barbara in Polanica Zdrój, 1989, body- and surface-coloured sodium glass, two-layer, slowly formed, height of 14 cm, 14.5 cm, 21 cm.
A set of three vases with pear-shaped and spherical bodies with rounded spouts, characterized by an interesting and rare colouration. Cobalt glass mass is enriched with aluminium flake filings, which create abstract patterns and details. The hot-melted aluminium elements shine on the perfectly smooth surface of the transparent glass. One of the vases is also decorated with a painting in the form of soft, intersecting lines shaped like slender branches or grasses.

Decorative forms, 10th National Glass Open-Air Workshop HSA Barbara in Polanica Zdrój, 1989, body-coloured sodium glass, hot-moulded, height of 23 cm, 43.5 cm, 45 cm.
Three abstract forms situated on narrow transparent glass bases. Two tall, tilted clubs made of interpenetrating glass in the colours of cobalt and ruby, enriched at the edges with a layer of colourless glass. The colour combinations are decorated with relief, irregular recesses, giving the flattened forms an interesting structure. A strong, ruby accent softens the static lumps with soft lines of rounded edges. The lower form is oval, the glass mass is applied vigorously and thickly. The central, ruby part is surrounded by a massive layer of cobalt glass, topped with a transparent overlay.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA