Wojciech Jodłowski

Kieliszki, szkło sodowe, barwione w masie, wolno formowane, wys. 24,5, 26, 27 cm, 1995

/

Szkło

Bio

Urodzony w 1948 roku w Szczawnie-Zdroju. Ukończył Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby wrocławskiej PWSSP w pracowni Ludwika Kiczury w roku 1973. Jego praca dyplomowa odbiła się szerokim echem w środowisku, ponieważ przełamał standardy obowiązujące na uczelni od początku okresu kształcenia szklarzy, prezentując całkowicie odmienne podejście do szkła. Stworzył, oprócz ręcznie formowanych, organicznych szklanych rzeźb, kompozycję przestrzenną z grubych szklanych płyt, wzbogaconą dodatkowo własnymi grafikami rastrowymi, a także podświetloną fontannę skomponowaną z tych samych płyt.
W latach 1973-76 zatrudniony był w wałbrzyskich Zakładach Kalkomanii, wybrał jednak wolny zawód artysty plastyka. Głównym obszarem jego działań było w tamtym okresie szkło unikatowe oraz fotografia artystyczna, którą zajmuje się do dzisiaj. Swoje szklane obiekty realizował głównie w Hucie Szkła Artystycznego „Barbara” w Polanicy-Zdroju, brał również udział w plenerach szklarskich organizowanych przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA. Podejmował także nietypowe zlecenia, jak na przykład realizacje szkła oświetleniowego oraz ścianek dekoracyjnych wykonanych z elementów szklanych, do wnętrz warszawskiego hotelu „Marriott”. Na zlecenie wałbrzyskiej Pracowni Sztuk Plastycznych, zaprojektował kilka form szkła użytkowego, które realizowane były w hucie „Barbara”. Prezentował szkło unikatowe na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, między innymi w Duisburgu (1974), Warszawie (1975), Kłodzku (1976) czy Grenoble (1984).
Odnosił sukcesy na polu grafiki użytkowej, wspomnianej fotografii artystycznej, wystawiennictwa. Projektował zabawki ekologiczne, zajmował się kowalstwem artystycznym. Zdobywał wyróżnienia w różnych dziedzinach twórczości: II nagrodę na I Biennale Fotografii Młodych w Szczecinie (1973), I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Znak Graficzny Zjednoczenia Ceramiki Polskiej (1975). W latach 1980-83 był prezesem Okręgu Wałbrzyskiego Polskiego Związku Artystów Plastyków.


O twórczości

Kieliszki, Ogólnopolskie Warsztaty Szklarskie w HSK Violetta w Stroniu Śląskim, 1997, szkło sodowe, barwione w masie, wolno formowane, wys. 24,5 cm, 26 cm, 27 cm.
Zestaw trzech kielichów w kształcie klepsydry. Stopy i czary pełnią podwójną funkcję. Postawione w odwrotną stronę, mogą służyć jako naczynia do białego lub czerwonego wina. Elementy barwione w masie na pomarańczowo, posiadają pękatą formę tradycyjnej czarki, natomiast kobaltowe są smukłe o konicznym kształcie. Barwy przenikają się płynnie w zależności od grubości masy szklanej. Funkcję trzonu pełni skręcona na gorąco nitka bezbarwnego szkła, co nadaje całości dynamiki i ruchu.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na Ogólnopolskich Warsztatach Szklarskich w HSK Violetta w Stroniu Śląskim w 1997 r.

Bio

Born in 1948 in Szczawno-Zdrój. He graduated from the Faculty of Painting, Graphic Arts and Sculpture at the Academy of Fine Arts in Wrocław in 1973. His diploma thesis had a wide impact on the environment as he broke the standards that have been in force at the academy since the beginning of the glass-making profession, presenting a completely different approach to glass. In addition to hand-formed, organic glass sculptures, he created a spatial composition of thick glass plates, additionally enriched with his own raster graphics, as well as an illuminated fountain composed of the same plates.
In the years 1973-76 he was employed at Zakłady Kalkomanii in Wałbrzych, but he chose the liberal profession of a visual artist. The main area of his activity at that time was unique glass and artistic photography, which he deals with until today. He mainly realised his glass objects at the Barbara Glassworks in Polanica-Zdrój, he also took part in open-air workshops organised by the BWA Art Gallery in Walbrzych. He also undertook unusual orders, such as the realization of lighting glass and decorative walls made of glass elements, for the interiors of the "Marriott" hotel in Warsaw. At the request of the Plastic Arts Studio in Wałbrzych, he designed several forms of applied glass, which were made at the Barbara Glassworks. He presented unique glass at many domestic and foreign exhibitions, including those in Duisburg (1974), Warsaw (1975), Kłodzko (1976) and Grenoble (1984).
He has been successful in the field of applied graphics, the mentioned artistic photography and exhibition. He designed ecological toys and dealt with artistic blacksmithing. He has won distinctions in various fields of creativity: Second prize at the 1st Biennale of Young Photography in Szczecin (1973), 1st prize in the National Competition for the Graphic Sign of the Association of Polish Ceramics (1975). In 1980-83 he was president of the Walbrzych District of the Polish Association of Artists and Designers.


About creativity

Chalices, National Glass Workshops HSK Violetta in Stronie Śląskie, 1997, body-coloured soda glass, slowly formed, height of 24.5 cm, 26 cm, 27 cm.
A set of three hourglass-shaped goblets. Feet and goblets have a double function. Upside down, they can be used as white or red wine glasses. The elements coloured in orange have the bulky form of a traditional cup, while the cobalt ones are slender with a conical shape. The colours interpenetrate smoothly, depending on the thickness of the glass mass. The core function is performed by a hot-twisted thread of colourless glass, which gives the whole structure dynamics and movement.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA