Władysław Czyszczoń

Formy dekoracyjne, szkło sodowe, bezbarwne i barwione w masie, zatapianie, formowane ręcznie, wys. 39,5, 45 cm, 1987

/

Szkło

Bio

1941-2015
Urodzony w Łętowni na Podhalu. W roku 1960 ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych im. Kenara w Zakopanem, a następnie, w 1967 roku, wrocławską PWSSP w pracowni profesora Stanisława Dawskiego.
W tym miejscu należy wspomnieć o tym, co artysta zawsze podkreślał: największy wpływ na jego twórczość wywarł jego Mistrz, ale także Przyjaciel, Ludwik Kiczura. To on ukształtował i ukierunkował jego sposób postrzegania szkła, nie było tu jednak mowy o naśladownictwie. Władysław Czyszczoń konsekwentnie podążał drogą własnych poszukiwań i eksperymentów twórczych.
W latach, kiedy kończył wrocławską uczelnię, na świecie nasilił się nurt nazwany „hot glass”, manifestujący powrót do źródeł szklarstwa, do formowania szkła z wolnej ręki, zrywający z puryzmem lat 50. i 60., tak bardzo widocznym w pracach skandynawskich projektantów. Właśnie w ten nurt wpisała się twórczość Władysława Czyszczonia. Większość swoich prac zrealizował w hucie w Piechowicach, będącej oddziałem Huty Szkła Kryształowego „Julia” w Szklarskiej Porębie. Współpracował ze stałym zespołem hutników: Bronisławem Gondkiem, Bolesławem Szczypińskim i Włodzimierzem Wylęgałą. Tworzył z nimi skomplikowane formy, samemu biorąc czynny udział w formowaniu gorącej masy szklanej. Zdobione sterczynami czy ażurami, raz barwione wewnątrz, kiedy indziej zdobione gęstą zawiesiną tlenków metali, bądź zatopionymi w bezbarwnej masie pierścieniami powietrza. Twórczość Władysława Czyszczonia jest tak różnorodna, że nie można tu mówić o jednym, charakterystycznym dla niego stylu czy technice. W latach 1967-80, zatrudniony był w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze, gdzie nauczał rysunku szklarskiego. Później, od 1980 do 2004 w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, gdzie stworzył Pracownię Szkła oraz wykładał projektowanie szkła użytkowego i artystycznego, rysunek, malarstwo i liternictwo. Pod jego okiem uczniowie realizowali swoje prace dyplomowe. Prowadził też własną pracownię, w której zajmował się grafiką artystyczną, grawerką oraz biżuterią szklaną.
Miał kilkanaście wystaw indywidualnych, brał udział w wielu wystawach zbiorowych i prezentacjach szkła unikatowego w Polsce i na świecie, między innymi w Warszawie, Katowicach, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Wrocławiu, Dreźnie, Kolonii, Berlinie, Lipsku, Duisburgu, Coburgu, Detroit, Filadelfii, Corning, Pradze , Riihimäki, Lucernie i Kanazawie. Uczestniczył w plenerach szklarskich organizowanych przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA oraz w Międzynarodowym Sympozjum Szkła we Frauenau.


O twórczości

Formy dekoracyjne, VIII Plener Szklarski, 1987, szkło sodowe, bezbarwne i barwione w masie, zatapianie, formowane ręcznie, wys. 45 cm, 39,5 cm.
Podstawy obu kompozycji są w formie kolistych pierścieni. Brzuśćce dołem baniaste, puste od wewnątrz, przechodzące w bańki powietrza, zmącone licznymi pęcherzykami powietrza. Korpusy masywne, przewężające się ku górze, zwieńczone w jednym przypadku płaskim, trójdzielnym grzebieniem oraz w drugiej kompozycji przechodzące w formę spłaszczoną, lizakowatą, o wysuniętych na zewnątrz bokach. Barwny akcent kolorystyczny pojawia się tylko w jednej kompozycji. W górnej partii grzebienia, zauważalne są nieregularne nacieki w odcieniach ugru, zieleni, kobaltu, brązu i fioletu. W drugiej pracy pojawiają się nieliczne drobinki pudru w kolorze ugru i zieleni, w otoczeniu pęcherzyków powietrza.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na VIII Plenerze Szklarskim w 1987 r.

Bio

1941-2015
Born in Łętownia in the Podhale region. In 1960 he graduated from the Kenar State High School of Fine Arts in Zakopane, and then, in 1967, from the Academy of Fine Arts in Wrocław under Professor Stanisław Dawski.
At this point it is worth mentioning what the artist has always stressed: the greatest influence on his work was exerted by his Master, but also by his Friend, Ludwik Kiczura. It was he who shaped and directed his perception of glass, but there was no question of imitation. Władysław Czyszczoń consistently followed the path of his own research and creative experiments.
In the years when he graduated from the school in Wrocław, the trend called "hot glass" intensified in the world, manifesting a return to the sources of glass-making, to hand blown glass forming, breaking with the purism of the 1950s and 1960s, so evident in the work of Scandinavian designers. Władysław Czyszczoń's work became a part of this trend. Most of his works were made in the Piechowice Glassworks, which was a branch of the Julia Glassworks in Szklarska Poręba. He worked with a constant team of glassblowers: Bronisław Gondk, Bolesław Szczypiński and Włodzimierz Wylęgała. He created complex forms with them, taking an active part in forming hot glass mass himself. Decorated with pinnacles or openwork, once coloured on the inside, once decorated with a dense suspension of metal oxides, or embedded in a colourless mass of air rings. The work of Władysław Czyszczoń is so diverse that one cannot speak of a single style or technique characteristic of him. In the years 1967-80 he was employed in the College of Handicrafts in Jelenia Góra, where he taught glass drawing. Later, from 1980 to 2004, he was employed at the State High School of Fine Arts, where he created the Glass Studio and taught applied and artistic glass design, drawing, painting and lettering. Students carried out their diploma theses under his supervision. He also ran his own studio where he dealt with artistic graphics, engraving and glass jewellery.
He has had several individual exhibitions, participated in many group exhibitions and presentations of unique glass in Poland and around the world, including Warsaw, Katowice, Jelenia Góra, Wałbrzych, Wrocław, Dresden, Cologne, Berlin, Leipzig, Duisburg, Coburg, Detroit, Philadelphia, Corning, Prague, Riihimäki, Lucerne and Kanazawa. He participated in open-air glass workshops organised by the Walbrzych BWA Art Gallery and the International Glass Symposium in Frauenau.


About creativity

Decorative Forms, 8th Glass Open-Air Workshop, 1987, sodium glass, colourless and body-coloured, embedded, hand-formed, height of 45 cm, 39.5 cm.
The bases of both compositions are in the form of circular rings. The bottom is bulbous, empty from the inside, turning into bubbles of air, clouded by numerous air bubbles. Massive bodies, narrowing upwards, topped in one case with a flat, three-part comb, and in the other composition transforming into a flattened, lollipop-like form with protruding sides. The colour accent appears only in one composition. In the upper part of the crest, irregular dripstones in shades of ocher, green, cobalt, brown and purple are noticeable. In the second work, a few particles of powdered ocher and green appear, surrounded by air bubbles.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA