Tasios Kiriazopoulos

Forma dekoracyjna, szkło ołowiowe, warstwowe, bezbarwne i barwione w masie, wolno formowane, wys. 21, 30 cm, 1973

/

Szkło

Bio

Urodzony w 1937 roku w Walanidia-Woiu (Grecja). W 1951 roku przyjechał z rodziną do Polski jako emigrant polityczny. Studia we wrocławskiej PWSSP pod kierunkiem profesora Stanisława Dawskiego ukończył w roku 1964, następnie zatrudniony był w niej jako adiunkt w latach 1964-67. Po odejściu z uczelni nie zdecydował się na współpracę przemysłem szklarskim, wybierając trudny i ryzykowny w tamtych czasach wolny zawód artysty-szklarza. Podjął tę decyzję będąc świadomym związanych z tym trudności, od zdobywania zgód na realizacje w hutach, przez wysokie koszty wytwarzania szkieł, po konieczność zdobycia uznania odbiorców, a co za tym idzie – rynku zbytu dla tworzonych przez siebie prac.
Tasios Kiriazopoulos należał do najwybitniejszych twórców szkoły wrocławskiej, chociaż jest przedstawicielem młodszego pokolenia. We wczesnym okresie twórczości jego szkła idealnie odzwierciedlały filozofię nauczania profesora Dawskiego. Formy były oszczędne, niekiedy nawet purystyczne, a odpowiednio dobrany kolor stanowił uzupełnienie projektu. Artysta tworzył zestawy szkieł oparte na tej samej koncepcji, ale różnicował ich poszczególne elementy wysokością bądź szerokością. W wielu jego pracach z tego okresu, odnaleźć można inspiracje antycznymi naczyniami greckimi. Oprócz form użytkowych, wpisanych w stylistykę szkła wrocławskiego, projektował obiekty o charakterze typowo dekoracyjnym, a także stricte rzeźbiarskie, wieloelementowe, dające odbiorcy możliwość swobodnego komponowania poszczególnych jego części. W późniejszym okresie dodatkowo wprowadził zdobienie powierzchni matowieniem lub szlifowanie.
Dorobek Tasiosa Kiriazopoulosa jest imponujący, w czasie dwóch dekad twórczej aktywności zaprojektował ponad 2300 form. Zdobył uznanie krytyków sztuki, muzealników, jak i indywidualnych odbiorców, jego szkła znajdowały klientów w Polsce i za granicą, trafiając do kolekcji muzealnych oraz prywatnych. Brał udział w większości wystaw i prezentacji szkła w Polsce oraz poza granicami kraju. Decydując się na podjęcie ryzyka i wybierając ścieżkę niezależnego twórcy szkła unikatowego, odniósł zamierzony sukces. Wpływ miało na to kilka elementów. Jako projektant był konsekwentny, jego działania były starannie zaplanowane, pozbawione cech improwizacji. Związał się z hutą w Tarnowie oraz pracującym tam Bronisławem Münzbergrem, który według wielu był najlepszym hutnikiem w Polsce.
W połowie lat 80., artysta podjął decyzję o powrocie do Grecji, gdzie zajął się pracą pedagogiczną w szkolnictwie artystycznym. Od tego momentu szkłem zajmował się już sporadycznie.


O twórczości

Forma dekoracyjna, 1973, zakup od autora, szkło ołowiowe, warstwowe, bezbarwne i barwione w masie, wolno formowane, wys. 21 cm, 30 cm.
Dwie kompozycje miękko modelowane w kształcie obelisków. Na całej wysokości spłaszczone. Masywna bryła przezroczystego szkła okala barwioną w masie dekorację w kolorach ugru, żółcieni, zieleni i kobaltu. Kolory nakładane plamą wprowadzają dynamizm i kierują wzrok ku górze. Ciepła paleta barw kontrastuje z mocnym akcentem kobaltowej bańki u podstawy jednej z prac. Niższa z form ma niewielki, spłaszczony wylew i może pełnić funkcję wazonu. Finezji dodają rzeźbom miękko zaoblone nakładki ze szkła przezroczystego, które zdobią zwieńczenia. Masa szklana ukształtowana na gorąco, obejmuje formy z jednej strony i harmonijnie komponuje się z dekoracją barwną.

Praca znajdująca się w kolekcji WGS BWA została zakupiona w 1973 r.

Bio

Born in 1937 in Valanidia-Woiu (Greece). In 1951 he came to Poland with his family as a political immigrant. He completed his studies at the Academy of Fine Arts in Wrocław under the direction of Professor Stanisław Dawski in 1964, then worked there as an assistant professor in 1964-67. After leaving the academy, he decided not to cooperate with the glass industry, choosing the difficult and risky at the time liberal profession of an artist-glazier. He made this decision being aware of the difficulties connected with it, from obtaining approvals for the projects in the glassworks, through high costs of glass production, to the need to gain recognition of customers and, consequently, a market for the works he created.
Tasios Kiriazopoulos was one of the most outstanding creators of the Wroclaw school, although he is a representative of the younger generation. In the early period of his work, his glass perfectly reflected the philosophy of Professor Dawski's teaching. The forms were economical, sometimes even puristic, and the appropriately selected colour complemented the design. The artist created sets of glass based on the same concept, but differentiated their individual elements by height or width. In many of his works from that period, one can find inspiration in ancient Greek vessels. In addition to functional forms, inscribed in the style of Wroclaw glass, he designed objects of typically decorative character, as well as strictly sculptural, multi-element objects, giving the viewer the opportunity to freely compose its individual parts. Later on, he additionally introduced surface decoration by dulling or grinding.
Tasios Kiriazopoulos' output is impressive, during two decades of his creative activity he designed over 2300 forms. He has won the recognition of art critics, museologists, as well as individual customers. His glass have found customers in Poland and abroad, finding their way into museum and private collections. He took part in most of the exhibitions and glass presentations in Poland and abroad. Deciding to take a risk and choosing the path of an independent creator of unique glass, he achieved his intended success. This was influenced by several elements. As a designer, he was consistent, his activities were carefully planned, devoid of any improvisational features. He was associated with the Tarnów Glassworks and Bronisław Münzbergrem, who was the best glassblower in Poland.
In the mid-1980s, the artist decided to return to Greece, where he started to work as an art school teacher. From then on, he dealt with glass sporadically.


About creativity

Decorative form, 1973, purchased from the author, body-coloured lead glass, laminated, colourless, slowly formed, height of of 21 cm, 30 cm.
Two compositions, softly modelled in the shape of obelisks. Flattened on their entire height. A massive block of transparent glass surrounds a solid-coloured decoration in the colours of ocher, yellow, green and cobalt. The colours applied with a stain introduce dynamism and direct the eye upwards. The warm colour palette contrasts with the strong accent of the cobalt bubble at the base of one of the works. The lower form has a small, flattened spout and can function as a vase. Softly rounded transparent glass overlays adorn the finials and add finesse to the sculptures. The hot-formed glass mass covers the forms on one side and blends harmoniously with the colour decoration.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA