Tadeusz Michał Siara

Środa, akwaforta, papier, 49,5x36,5, 1980

/

Malarstwo

Bio

Urodzony w 1941 roku w Kuczynce w poznańskiem. Studiował w katowickiej filii Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (obecnie ASP w Katowicach), gdzie uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej w 1969. W latach 1993-2000 wykładał w macierzystej uczelni. W 1972 i 2003 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, w 1975 otrzymał stypendium rządu holenderskiego, w ramach którego odbył studia w Rietveld Akademie w Amsterdamie. W 2007 odebrał Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Od 1969 wystawia w kraju i za granicą. Miał ok. 50 wystaw indywidualnych. Regularnie uczestniczy w międzynarodowych biennale i triennale grafiki, laureat nagród i wyróżnień. Zajmuje się wyłącznie grafiką warsztatową w tradycyjnych technikach metalowych (głównie akwaforta). Jego prace znajdują się w muzeach, zbiorach publicznych i prywatnych w kraju i za granicą.


O twórczości

Tadeusz Michał Siara tworzy nastrojowe, nostalgiczne i symboliczne kompozycje poświęcone ginącej przyrodzie i malowniczym zakątkom miast, które zwiedza. W jego grafikach brak fizycznych postaci człowieka, jednak to właśnie człowiek jest wyrażany w przedmiotach, pejzażach, wspomnieniach. Słowa – klucze dla tej twórczości to Pamięć, Czas, Przemijanie, Podróż.

Praca znajdująca się w kolekcji WGS BWA została zakupiona w 1983 roku.

Bio

Born in 1941 in Kuczynka in Poznan Province. He studied at the Katowice branch of the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Cracow (currently the Academy of Fine Arts in Katowice), where he received his diploma in workshop graphics in 1969. In the years 1993-2000 he lectured at his alma mater. In 1972 and 2003 he received a scholarship from the Minister of Culture and Art, and in 1975 he received a scholarship from the Dutch government, as a part of which he studied at the Rietveld Akademie in Amsterdam. In 2007 he received the Bronze Medal for Merit to Culture – Gloria Artis. Since 1969 he has exhibited at home and abroad. He has had about 50 individual exhibitions. He regularly participates in the international biennial and triennial of graphics, winner of awards and distinctions. He deals exclusively with workshop graphics in traditional metal techniques (mainly etching). His works are in museums, public and private collections at home and abroad.


About creativity

Tadeusz Michał Siara creates emotional, nostalgic and symbolic compositions devoted to dying nature and picturesque corners of the cities he visits. In his graphics there are no physical human figures, but it is the human being who is expressed in objects, landscapes, memories. Words – the keys to this art are Memory, Time, Passing, Journey.

The work being in the WGS BWA collection was purchased in 1983.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA