Stanisław Sobota

Rożki i Klarnet, szkło ołowiowe, wolno formowane, wys. 28, 29, 46 cm, 1995, 1996

/

Szkło

Bio

Urodzony w roku 1967 w Birczy. Ukończył studia na Wydziale Ceramiki i Szkła wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni profesora Zbigniewa Horbowego (1996). W tym samym roku zaczął pracę jako asystent profesora Ludwika Kiczury, w Pracowni Projektowania Szkła. Od 2008 roku prowadzi Pracownię Podstaw Szkła Użytkowego, w roku akademickim 2005/2006 był kierownikiem Katedry Szkła. W maju 2017 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego.
Stanisław Sobota w swojej działalności artystycznej koncentruje się na walorach rzeźbiarskich szkła, posługując się głównie technikami piecowymi, tworząc kompozycje stapiane w formach. Artysta podejmował wiele tematów, które realizował przekształcając je w formę rzeźbiarską, w niezwykle sugestywny i plastyczny obraz. Należą do nich między innymi cykle portretów, pejzaży, architektury, statków czy ptaków. Istotnym elementem jego kreacji jest kolor, który w powiązaniu z unikatową cechą szkła jako materiału rzeźbiarskiego – przejrzystością – nadaje pracom Stanisława Soboty właściwego wymiaru. Często właśnie barwa decyduje o odbiorze dzieła, sile jego oddziaływania, co twórca w doskonały sposób wykorzystuje w swojej pracy. Opracowując wybrany temat tworzy kilka lub kilkanaście obiektów w ramach jednego cyklu, aby wybrać ten, który najlepiej w jego ocenie spełnia postawione założenia.
Stanisław Sobota brał udział w wielu wystawach indywidualnych, m. in. „Kartka z Podróży” (Wrocław 1998), „Portrety” (Kraków 2004), „United Colors” (Wrocław 2013), „Color ex-Machina” (Kraków 2020)., a także zbiorowych: „Unikaty – szkło polskie XXI wieku” (Jelenia Góra 2009), „Wrocław = Szkło” (Rzeszów 2012) czy „Glasstosteron” (2017-2018). Był także kuratorem licznych wystaw.


O twórczości

Szkło grubościenne, przezroczyste, uformowane na kształt dętych instrumentów muzycznych.
Wszystkie prace na okrągłej, statycznej podstawie. Masa szklana formowana na gorąco, oddaje faktyczne kształty instrumentów. Esowato wygięte rogi i lekko odchylony od pionu klarnet, zdobią klapki zamykające umowne otwory. Klapki wykonano ze szklanych nakładek w formie guziczków, dekoracji bardzo popularnej w okresie historyzmu, kiedy powracano do dawnych stylów. Ustniki lekko zaoblone, wyraźnie odcięte od korpusów. Lekkości nadają pracom nieliczne nitki wijącego się szkła.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na Ogólnopolskim Plenerze Szklarskim w HSK Violetta w Stroniu Śląskim w 1995 i 1996 r.

Bio

Born in 1967 in Bircza. He graduated from the Faculty of Ceramics and Glass at the Academy of Fine Arts in Wrocław, in the studio of Professor Zbigniew Horbowy (1996). In the same year he started working as an assistant to Professor Ludwik Kiczura, in the Glass Design Studio. Since 2008, he has been running the Basic Applied Glass Unit, and in the academic year 2005/2006 he was the Head of the Glass Department. In May 2017, he was awarded the postdoctoral degree.
In his artistic activity, Stanisław Sobota focuses on the sculptural qualities of glass, using mainly furnace techniques, creating compositions fused in forms. The artist took up many topics, which he carried out by transforming them into a sculptural form, into an extremely evocative and artistic picture. These include cycles of portraits, landscapes, architecture, ships and birds. An important element of his creation is colour, which, combined with the unique feature of glass as a sculptural material - transparency - gives the work of Stanisław Sobota its proper dimension. Often it is the colour that determines the reception of a work of art, the strength of its impact, which the artist uses in a perfect way in his work. While working out a chosen theme, he creates several or more objects within a single cycle to choose the one that best meets the assumptions.
Stanisław Sobota took part in many individual exhibitions, among others "Traveling Card" (Wrocław 1998), "Portraits" (Krakow 2004), "United Colours" (Wroclaw 2013), "Colour ex-Machina" (Krakow 2020). as well as group: "Unique glass - Polish glass of the 21st century" (Jelenia Góra 2009), "Wrocław = Glass" (Rzeszów 2012) or "Glasstosteron" (2017-2018). He has also curated numerous exhibitions.


About creativity

Horns and Clarinet, National Glass Open-Air Workshop HSK Violetta in Stronie Śląskie, 1995, 1996, lead glass, slowly formed, height of 51 cm, 29 cm, 46 cm.
Thick-walled glass, transparent, shaped like a wind musical instrument.
All the works on a round, static base. Hot-formed glass mass reflects the actual shapes of the instruments. S-shaped horns and a clarinet slightly tilted from the vertical line are decorated with flaps closing conventional openings. The flaps are made of glass overlays in the form of buttons, a decoration very popular in the historicist period, when the old styles were revived. Mouthpieces slightly rounded, clearly cut off the bodies. A few threads of winding glass give lightness to the work.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA