Ryszard Reguliński

Gęsi, szkło sodowe, barwione w masie, wolno formowane, wys. 36, 37, 47 cm, 1988

/

Szkło

Bio

1936-2007
Urodzony w Nowogródku. Ukończył wrocławskie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, a następnie, w roku 1962, tamtejszą PWSSP w pracowni profesora Stanisława Dawskiego.
Jako przedstawiciel wrocławskiej szkoły szkła, we wczesnym okresie swojej twórczości realizował formy naczyniowe - misy, patery czy wazony – o oszczędnych formach, stonowanej kolorystyce, dopracowanych proporcjach. Dość szybko jednak zrezygnował z pracy w tym tworzywie, aby zająć się fotografią artystyczną i rzeźbą. Do szkła powrócił dopiero po dziesięciu latach, jednak przez ten czas jego podejście diametralnie się zmieniło. Teraz traktował je w sposób bardziej rzeźbiarski, jego prace były przepełnione ekspresją i dynamiką. Stosował intensywne kolory, a formy często wykańczał za pomocą palnika acetylenowego, wypalając w ich ścianach otwory. Inną techniką, z pozoru równie destrukcyjną, było wycinanie w gotowej bańce postrzępionych kraterów. Całkowicie odmiennym typem prac Ryszarda Regulińskiego były kompozycje o architektonicznym charakterze, wieloelementowe, dowolnie konfigurowane. Formy te funkcjonowały w przestrzeni, która stawała się ich elementem, częścią składową.
Ryszard Reguliński był artystą niezwykle wszechstronnym, doskonale odnajdującym się w wielu dziedzinach twórczej aktywności. Wraz z żoną pracował przy konserwacji płótna Panoramy Racławickiej, a w latach 1984-85 kierował pracami zespołu realizującego sztafaż Panoramy. Zajmował się grafiką warsztatową i użytkową, medalierstwem, rzeźbą i malarstwem, realizując liczne zlecenia wrocławskich instytucji, uczelni i muzeów.
W latach 1961-63 zatrudniony był w macierzystej uczelni na Wydziale Ceramik i Szkła, następnie, do roku 1969, w pracowni profesora Bronisława Kupca w Akademii Medycznej, gdzie prowadził zajęcia z fotografii. W roku 1969 wrócił na PWSSP jako asystent w pracowni rzeźby profesor Łucji Skomorowskiej, na Wydziale Architektury Wnętrz. W latach 1976-80 oraz 90. nauczał fotografii oraz kompozycji w PLSP.


O twórczości

Trzy grubościenne formy szklane o esowatej kompozycji, przypominające kształtem korpusy gęsi. Podstawy masywne, okrągłe, przechodzące w lekko wybrzuszone trzony, które płynnie zawijają się w zwieńczenie. Wierzchołki wszystkich prac w formie abstrakcyjnych głów gęsi. Korpusy zwrócone w jednym kierunku przypominają zachowanie tych ptaków w naturalnym otoczeniu. Jedna z form została wzbogacona ruchomą, zawieszoną grawitacyjnie małą gąską. Do tworzenia masy szklanej użyto rubinu złota, co nadaje kompozycji wyjątkowy kolor. Dowolne ustawienie poszczególnych prac, w każdej konfiguracji, podkreśla ich dynamiczny charakter.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na Ogólnopolskim Plenerze Szklarskim HSA Barbara w Polanicy Zdroju w 1988 r.

Bio

1936-2007
Born in Nowogródek. He graduated from the High School of Fine Arts in Wrocław, and then, in 1962, from the local Academy of Fine Arts in Wrocław in Professor Stanisław Dawski's studio.
As a representative of the Wroclaw School of Glass, in the early period of his work he made vessel forms - bowls, plates or vases - with economical forms, subdued colours, refined proportions. Quite quickly, however, he gave up working in this material to take up artistic photography and sculpture. He didn't come back to the glass until ten years later, but during that time his attitude has changed dramatically. Now he treated it in a more sculptural way, his works were full of expression and dynamics. He used intense colours and often finished the forms with an acetylene burner, burning holes in their walls. Another technique, seemingly equally destructive, was cutting out frayed craters in a finished bubble. A completely different type of works by Ryszard Regulinski were architectural compositions, multi-element, freely configurable. These forms functioned in the space that became their element, a component.
Ryszard Regulinski was an extremely versatile artist, who was perfectly capable of many areas of creative activity. Together with his wife, he worked on the maintenance of the Panorama Racławicka canvas, and in 1984-85 he led the team carrying out the Panorama staffage. He was involved in workshop and applied graphics, medallic art, sculpture and painting, carrying out numerous orders from Wroclaw's institutions, universities and museums.
In the years 1961-63 he was employed at his alma mater at the Faculty of Ceramics and Glass, then, until 1969, in the studio of professor Bronisław Kupiec at the Medical Academy, where he taught photography. In 1969, he returned to the Academy of Fine Arts as an assistant in Professor Łucja Skomorowska's sculpture studio at the Faculty of Interior Design. In 1976-80 and 90s he taught photography and composition at the State High School of Fine Arts.


About creativity

Geese, National Glass Open-Air Workshop HSA Barbara in Polanica Zdrój, 1988, body-coloured sodium glass, slowly formed, height of 39 cm, 47 cm, 37 cm.
Three thick-walled glass forms with an s-shaped composition resembling the body of a goose. The bases are massive, round, turning into slightly bulging shafts that smoothly curl into the finial. The tops of all works in the form of abstract goose heads. The bodies facing in one direction resemble the behaviour of these birds in their natural surroundings. One of the forms is enriched on a movable, gravitationally-suspended small goose. Ruby gold is used to create the glass mass, which gives the composition a unique colour. Any arrangement of individual works, in any configuration, emphasizes their dynamic character.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA