Rafał Strent

Sine glossa, collage, linoryt, akryl, ołówek, papier, 94x64. 1988.

/

Malarstwo

Bio

Urodzony w 1943 roku w Łucku na Wołyniu. Studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja. Aneks z grafiki warsztatowej u prof. Haliny Chrostowskiej. Dyplom w 1972 roku. W roku 1973 rozpoczął pracę pedagogiczną na Wydziale Grafiki, od 1991 jest profesorem. Od tej pory pracuje jako wykładowca macierzystej uczelni na Wydziale Grafiki. W latach 80. Rafał Strent był jednym z tych artystów, którzy aktywnie działali w ruchu kultury niezależnej, nie tylko wystawiając, ale i organizując wystawy. Na przełomie 1982/83 był komisarzem wielkiej prezentacji polskiej sztuki na międzynarodowym salonie „Jeune peinture-jeune expression“ w Grand Palais w Paryżu, zorganizowanej siłami społecznymi w kraju ogarniętym przez stan wojenny. W latach 90. pełnił funkcje dziekana Wydziału Grafiki, poświęcał też wiele czasu pracy w ZPAP. Autor ponad 60 wystaw malarstwa, grafiki i rysunku w kraju i poza granicami, uczestnik ok. 300 wystaw zbiorowych, laureat nagród i wyróżnień artystycznych. Uprawia malarstwo, grafikę i rysunek.


O twórczości

Od początku zajmuje się równolegle malarstwem i grafiką, głównie w technikach metalowych. Ta współrzędność obu dziedzin pozwala na modulowanie barw w grafice artysty, zwłaszcza, że chętnie stosuje on kolor, niekiedy nanoszony ręcznie na odbitki, nie unika też eksperymentów technicznych, uzupełniając prace o elementy kolażu. Dzieła malarskie Strenta też przybierają często postać kolaży czy wręcz asamblaży. I malarstwo, i grafika operuje podobną metaforyką, opartą o zaskakujące zestawienia przedmiotów i ich nagromadzenie, tak iż tworzą labirynty czy rebusy znaczeniowe.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na Ogólnopolskim Plenerze Malarskim na podłożu papierowym „Polanica’88”.

Bio

Born in 1943 in Łuck in Volhynia. He studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw at the Faculty of Painting in the studio of Prof. Aleksandra Kobzdej. He followed workshop graphics with Prof. Halina Chrostowska. He graduated in 1972. In 1973, he started teaching at the Faculty of Graphics, and has been a Professor since 1991. Since then, he has been working as a lecturer at his home university, at the Faculty of Graphics. In 1980s, Rafał Strent was one of the artists active in the independent culture movement, not only exhibiting his works, but also organizing exhibitions. At the turn of 1982 and 1983, he was the commissioner of the great presentation of Polish art at the international salon “Jeune peinture-jeune expression” at the Grand Palais in Paris, organized by social forces in the country torn by martial law. In 1990s, he was the dean of the Faculty of Graphics, he also devoted a lot of time to the Association of Polish Artists and Designers. An author of over 60 exhibitions of paintings, graphics and drawings in Poland and abroad, participant in about 300 collective exhibitions, winner of artistic awards and distinctions. He practices painting, graphics and drawing.


About creativity

From the very beginning, he has been dealing with painting and graphics, mainly applying metal techniques. This coordinate of both domains allows the artist to modulate the colours in his graphics, especially since he willingly uses colour, sometimes applied by hand to the prints, and he also does not avoid technical experiments, supplementing the works with elements of collage. Strent’s paintings often take the form of collages or even assemblages. Both painting and graphics use a similar metaphor, based on unexpected combinations of objects and their accumulation, so they create labyrinths or rebuses of meanings.
The works covered by the WGS BWA collection were created at the Nationwide Open-Air Painting Workshop on paper “Polanica’88”.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA