Piotr Schneider

Mutacje IV Wrastanie, mezzotinta, sztych, sucha igła, papier, 48x39,5, 1971

/

Malarstwo

Bio

Urodzony w 1942 roku w Krakowie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał w 1967 roku w Katedrze Miedziorytu u prof. Mieczysława Wejmana, Katedrze Drzeworytu u prof. Franciszka Bunscha i Katedrze Grafiki Książki u prof. Witolda Chomicza. Uczestniczył w dużych międzynarodowych imprezach graficznych: II Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie (i udział w 6 następnych edycjach), „Intergrafik 70″ w Berlinie, trzykrotny udział w międzynarodowych wystawach konkursowych w Kanagawa w Japonii, w Grenoble, w Mentonie. W latach 90. brał udział w międzynarodowych spotkaniach grafików w Indiach, Norymberdze i w Holandii. Wystawiał–indywidualnie i jako uczestnik większych prezentacji–w Polsce i za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Gdy postępująca choroba uniemożliwiła mu robienie grafik, zajął się poważniej fotografią i rysunkiem. W latach dziewięćdziesiątych związał się z nowo powstałą przy ZPAP w Krakowie sekcją Fotografia- Nowe Media. Mieszkał i tworzył ponad 40 lat w Nowej Hucie. Zmarł w 2007 roku.


O twórczości

Grafika Piotra Schneidera ma daleką genezę figuratywną, ale poszła, drogą syntezy, w kierunku abstrakcji. Syntetyczne, a zarazem ogromnie finezyjne pejzaże z lat dziewięćdziesiątych są doskonałym przykładem jakości warsztatu i wyobraźni artysty. Należał do tej grupy, która po reaktywowaniu ZPAP zajęła się stworzeniem od nowa Klubu Grafiki Warsztatowej.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA zostały zakupione w 1976 i 1977 roku.

Bio

Born in 1942 in Kraków. He studied at the Academy of Fine Arts in Kraków, and was awarded his diploma in 1967 at the Department of Copperplate with Prof. Mieczysław Wejman, Department of Wood Engraing with Prof. Franciszek Bunsch and the Department of Book Graphics with Prof. Witold Chomicz. He participated in large international graphic events: the Second International Graphic Biennale in Kraków (and participation in the next 6 editions), “Intergrafik 70” in Berlin, participation in three international competition exhibitions in Kanagawa, Japan, in Grenoble, in Menton. In 1990s, he took part in international meetings of graphic designers in India, Nuremberg and the Netherlands. He exhibited his works - individually and as a participant in larger presentations - in Poland and abroad. He is a laureate of many awards and distinctions. When his progressive disease prevented him from making graphics, he took up photography and drawing more seriously. In 1990s, he joined the Photography - New Media section of the Union of Polish Artists and Designers in Kraków. He lived and worked in Nowa Huta for over 40 years. He died in 2007.


About creativity

Piotr Schneider’s graphics have a distant figurative origin, but they went, by way of synthesis, towards abstraction. Synthetic and, at the same time, extremely sophisticated landscapes from 1990s are a perfect example of the quality of the artist’s style and imagination. He belonged to the group which, after reactivating the Association of Polish Artists and Designers, started to re-create the Workshop Graphics Club.

The works covered by the WGS BWA collection were purchased from the author in 1976 and 1977.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA