Paweł Trybalski

Anioł zagłady, gwasz, papier, 47,4x41,3, 1975

/

Malarstwo

Bio

Urodzony 1937 w kolonii Hostynne na Zamojszczyźnie – polski malarz, artysta. W latach 60. XX wieku zamieszkał w Kamiennej Górze, gdzie pracował jako projektant tkanin w Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Len”. W tym czasie współpracował z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego  w Warszawie i rozwijał własną twórczość malarską. W roku 1970 został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1970 roku zadebiutował na wystawie
w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1978-1989 mieszkał w Jeleniej Górze. W tym czasie współpracował z Biurem Planowania Przestrzennego przy projektowaniu i rewaloryzacji miast i miasteczek Dolnego Śląska. Za tę działalność otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich w 1986 roku. Podróżnik z zamiłowania. Podróże stały się inspiracją dla wielu Jego prac. Nazwany został przez krytyków sztuki globtroterem wyobraźni. Od 1989 roku tworzy i mieszka w Michałowicach w Karkonoszach.


O twórczości

Paweł Trybalski sytuowany jest między koloryzmem, malarstwem metaforycznym a baśniowym surrealizmem, a jego sztuka jest gloryfikacją wszelkich przejawów życia i natury, wizualizowaną fantastycznym światem wyobraźni, czerpiącej motywy z kosmosu, botaniki, geologii, połączonej z perfekcyjnie precyzyjnym warsztatem. Jego obrazy charakteryzują się niezwykłym bogactwem kolorów i ogromem detali. Artysta komponuje swe płótna z najrozmaitszych elementów, których dobór i zestawienie są najbardziej nieoczekiwane i na pierwszy rzut oka trudne do wytłumaczenia. Komentarza do znaczeń tych obrazów dostarczają tytuły, sugerujące niepokój, nastrój zagrożenia, lęk przed nieznanym.

Praca znajdująca się w kolekcji WGS BWA została zakupiona od autora w 1976 r.

Bio

Born  in 1937 in the Hostynne-Kolonia  in the Zamość region - a Polish painter, artist. In 1960s, he moved to  Kamienna Góra, he moved to Kamienna Góra, where he worked as a fabric designer at the “Len” Linen Industry Plant. At that time, he collaborated with the  Institute of Industrial Design  in  Warsaw and developed his own painting work. In  1970, he was admitted to the  Association of Polish Artists and Designers. In  1970, In 1970, he made his début at the exhibition at the Society of Friends of Fine Arts  in Warsaw. In  1978-1989, he lived in  Jelenia Góra. At that time, he cooperated with the Spatial Planning Office in designing and revitalizing cities and towns  of Lower Silesia. For this activity he was awarded  by the Association of Polish Architects  in  1986. A traveller by passion. Travels became an inspiration for many of his works. He was called by art critics a globetrotter of imagination. Since 1989, he has been creating and living in Michałowice in the Karkonosze Mountains.


About creativity

Paweł Trybalski is situated between colourism and metaphorical painting and fairy-tale surrealism, and his art is a glorification of all manifestations of life and nature, visualized with a fantastic world of imagination, drawing motifs from the cosmos, botany, geology, combined with a perfectly precise workshop. His paintings are characterized by an extraordinary richness of colours and an enormous amount of detail. The artist composes his canvases of the most varied elements, the selection and combination of which are most unexpected and difficult to explain at the first glance. A commentary on the meanings of these paintings is provided by the titles suggesting anxiety, a mood of danger, fear of the unknown.

The work in the WGS BWA collection was purchased from the author in 1976.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA