Marian Kępiński

Żywioły, gwasz, akryl, papier, 15x21, 1987

/

Malarstwo

Bio

Urodzony w 1942 r. w Majdanie Kawęczyńskim na Lubelszczyźnie. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1964-1970 w pracowni prof. Mariana Jaeschke, dyplom w 1970 roku. Przez wiele lat prowadził Pracownię Malarstwa na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP. W latach 80. związany z niezależnym środowiskiem twórczym. W 1997r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. W 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował artystę srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Twórczość w zakresie malarstwa i rysunku. Brał udział w ponad 160 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Autor wielu wystaw indywidualnych. Wielokrotnie nagradzany za działalność twórczą i pedagogiczną. Prace w zbiorach muzealnych, państwowych i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.


O twórczości

Marian Kępiński od kilkudziesięciu lat związany jest z nurtem realizmu metafizycznego. Malarstwo jest dla niego środkiem komunikowania się z otaczającą rzeczywistością. Wśród wielu symboli, które pojawiają się w malarstwie artysty, szczególnie ważne są te związane z drogą, labiryntem, piramidą, drzewem, kryształem, widokiem nocnego, rozgwieżdżonego nieba, pejzażem łąki i lasu. Rzeczywistość, którą maluje, dotyczy przede wszystkim bogactwa światów: wyobraźni, snu, przeczuć, spraw niedoświadczalnych i niedotykalnych. Warunkiem niezbędnym do zrozumienia niezwykle precyzyjnie zaplanowanych kompozycji jest umiejętność skupienia, wyłączenia się z chaosu, gonitwy i uwikłania w aktualność, umiejętność spojrzenia poza czasem i poza przestrzenią własnego doświadczenia.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na Ogólnopolskim Plenerze Malarskim na podłożu papierowym „Polanica’87” i „Polanica’89”.

Bio

Born in 1942 in Majdan Kawęczyński in the Lublin region. He studied at the State College of Fine Arts in Łódź in 1964-1970 in the studio of Prof. Marian Jaeschke, he graduated in 1970. For many years, he ran a Painting Studio at the Faculty of Graphics and Painting at the Academy of Fine Arts in Łódź. In the 1980s, he was associated with the independent creative community. In 1997, the President of the Republic of Poland awarded him with the academic title of a Professor of fine arts. In 2013, the Minister of Culture and National Heritage honoured the artist with a silver medal for Merit to Culture - Gloria Artis. He exhibited creativity in the field of painting and drawing. He has participated in over 160 collective exhibitions in Poland and abroad. He is an author of many individual exhibitions. On many occasions, he has been awarded for his creative and pedagogical activity.  His works are in museums, state collections and private collections in Poland and abroad.


About creativity

Marian Kępiński has been associated with the trend of metaphysical realism for several dozen years. For him, painting is a means of communicating with the surrounding reality. Among the many symbols which appear in the artist’s painting, those associated with with a road, a maze, a pyramid, a tree, a crystal, a view of the night starry sky, a landscape of a meadow and a forest are particularly important. The reality he paints concerns, above all, the richness of the worlds: imagination, dreams, intuitions, inexperienced and untouchable matters. The necessary condition for understanding the extremely precisely planned compositions is the ability to focus, disconnect from the chaos, race and entanglement in here and now, the ability to look beyond time and beyond the space of one’s own experience.

The works covered by the WGS BWA collection were created at the Nationwide Open-Air Painting Workshop on paper “Polanica’87”.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA