Małgorzata Dajewska

Formy dekoracyjne, szkło sodowe, warstwowe, bezbarwne i barwione w masie, wolno formowane, wys. 20, 25 cm, 1988

/

Szkło

Bio

Urodzona w roku 1958 w Sosnowcu. Ukończyła wrocławską PWSSP w pracowni Zbigniewa Horbowego w roku 1982. W początkowym okresie twórczości zajmowała się szkłem formowanym metodami hutniczymi, co wynikało ze specyfiki kształcenia na uczelni. Szybko jednak zrezygnowała z tej metody obróbki szkła na rzecz innych, nowatorskich w tamtych czasach technik. Swoją działalność przeniosła na szkolne warsztaty, będąc jednym z pierwszych twórców, którzy podjęli pracę ze szkłem optycznym, obrabianym na zimno: ciętym, szlifowanym, klejonym. Kreowała rzeźbiarskie kompozycje, które często miały poetycki wymiar, będąc nie tyle obiektami dekoracyjnymi, co środkiem przekazu konkretnej idei, wartości, przesłania. Równie ważną rolę co forma, odgrywał w nich kolor, a artystka często dodatkowo ozdabiała je szlifem lub grawerką, nanosząc na powierzchnię obiektów teksty, także własnych wierszy. Te wielowymiarowe obiekty są metaforyczne, przyciągają uwagę, skłaniają do refleksji. Można pokusić się o stwierdzenie, że gdyby szkło przyrównać do literatury, prace Małgorzaty Dajewskiej byłyby poezją. W późniejszym okresie artystka zaczęła tworzyć obiekty w technikach piecowych, topione w formach. Doskonałe opanowanie warsztatu, poznanie i zrozumienie natury masy szklanej, będące efektem wielu lat prób i poszukiwań, pozwala jej z ogromną wirtuozerią tworzyć barwne kompozycje. W nich także, a nawet bardziej niż w przypadku wcześniejszych prac, istotnym elementem całości staje się światło przenikające przez obiekty, podkreślające ich głębię, strukturę, powierzchnię.
Równolegle z twórczością artystyczną Małgorzaty Dajewskiej, rozwijała się jej kariera naukowa. W roku 1984 została zatrudniona w macierzystej uczelni jako asystent, a od roku 1990 adiunkt w pracowni Zbigniewa Horbowego. W roku 2002 otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. Pełniła szereg funkcji: kierownika Katedry Szkła, dziekana Wydziału Szkła i Ceramiki. Oprócz pracy dydaktycznej, była inicjatorką i organizatorką wielu działań, wydarzeń i wystaw, propagując i promując sztukę szkła. Sporadycznie zajmowała się projektowaniem form przemysłowych. Jej zestaw „Aquarius” zdobył w 1995 roku I nagrodę w konkursie IWP oraz złoty medal Targów Poznańskich.


O twórczości

Grubościenna kompozycja w kształcie obłego, odwróconego trójkąta. Forma dwustronnie spłaszczona, wewnątrz pusta, zwieńczona fantazyjną sterczynką z ciągniętej na gorąco bezbarwnej masy szklanej. Korpus formy zyskał wyrazistą, barwną dekoracją. Poziome, lekko asymetryczne pasy w odcieniach czerni i pomarańczu, są transparentne. Efekt ten nadaje kompozycji głębi i podkreśla miękkie uformowanie szkła. Dodatkowym akcentem są wyciśnięte na powierzchni formy cztery okrągłe wklęski przypominające soczewki. Praca została dołem oszlifowana.

Masywna, walcowata forma zaoblona przy podstawie i lekko zwężająca się przy wylewie. Dno grube i wyraziste sięgające do 2/3 wysokości wazonu. Zdobi je wydłużony i barwiony na kolor mleczno-malachitowy pęcherzyk powietrza. Ta sama barwa została zastosowana przy niewielkiej, pustej przestrzeni wylewu.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na IX Plenerze Szklarskim w Polanicy Zdroju w 1988 r.

Bio

Born in 1958 in Sosnowiec. She graduated from the Academy of Fine Arts in Wroclaw in 1982 under Zbigniew Horbowy. At the beginning of her career, she dealt with glass formed by metallurgical methods, which resulted from the specificity of education at the academy. However, she quickly abandoned this method of glass processing in favour of other techniques that were innovative at the time. She moved her activity to school workshops, being one of the first creators to work with cold processed optical glass: cut, ground, glued. She created sculptural compositions that often had a poetic dimension, being not so much decorative objects as a means of conveying a specific idea, value or message. Colour played an equally important role as form, and the artist often additionally decorated them with a cut or engraving, applying texts, including her own poems, to the surface of objects. These multidimensional objects are metaphorical, they attract attention and inspire reflection. One can be tempted to say that if glass were compared to literature, Małgorzata Dajewska's works would be poetry. Later, the artist began to create objects in furnace techniques, melted in forms. Perfect mastery of the workshop, knowledge and understanding of the nature of glass mass, which is the result of many years of trials and searches, allows her to create colourful compositions with great virtuosity. Also, and even more so than in the case of the previous works, light penetrating through objects, emphasising their depth, structure, surface becomes an important element of the whole.
Parallel to Małgorzata Dajewska's artistic work, her scientific career developed. In 1984 she was employed at her alma mater as an assistant, and from 1990 as an assistant professor in the studio of Zbigniew Horbowy. In 2002 she received the title of full professor. She held a number of positions: Head of the Glass Department, Dean of the Faculty of Glass and Ceramics. Apart from her didactic work, she initiated and organised many activities, events and exhibitions, propagating and promoting the art of glass. Occasionally she was involved in designing industrial forms. Her "Aquarius" set won the first prize in 1995 in the competition of the Institute of Industrial Design and the gold medal of the Poznan Fair.


About creativity

Decorative form, 9th Glass Open-Air Workshop in Polanica Zdrój, 1988, laminated sodium glass, colourless and body-coloured, slowly formed, height of 20 cm.
A thick-walled composition in the shape of a round, inverted triangle. The form is flattened on both sides, empty inside, topped with a fanciful pinnacle of colourless hot-drawn glass mass. The body of the form has an expressive, colourful decoration. Horizontal, slightly asymmetrical stripes in the shades of black and orange are transparent. This effect gives depth to the composition and emphasizes the soft shape of the glass. An additional accent is squeezed onto the surface of the form by four round concave lenses. The work is ground at the bottom.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA