Jan Sylwester Drost

Wazony, szkło sodowe, barwione proszkowo, ręcznie formowane, wys. 13,5, 35 cm, 1979

/

Szkło

Bio

Urodzony w 1934 roku w Kłodnicy. Dyplom w pracowni projektowania szkła wrocławskiej PWSSP pod kierunkiem profesora Stanisława Dawskiego, uzyskał w roku 1958. W latach 1959-60 pracował jako projektant w Zakładach Mechaniczno-Optycznych w Katowicach. Następnie przeniósł się do Huty Szkła Gospodarczego „Ząbkowice” w Dąbrowie Górniczej, gdzie organizował ośrodek wzorcujący, którego został kierownikiem.
Dzięki dokładnemu zgłębieniu zagadnień technologii szkła prasowanego, zrewolucjonizował ten sposób formowania masy szklanej. Wprowadził szereg innowacji, które znacząco poprawiły jakość i estetykę naczyń wykonywanych tą techniką. Jak choćby otwarte formy, dzięki którym rant naczyń był zaokrąglony, jak w szkłach formowanych metodami hutniczymi.
Mistrzowskie opanowanie technologii szkła prasowanego, pozwoliło projektantowi z cech, które dotychczas uznawane były za wady tej metody formowania, uczynić jej największy atut. Uzyskiwał on efekty zdobnicze niemożliwe do osiągnięcia (lub nieopłacalne z uwagi na nakład pracy) w innych technikach kształtowania szkła. Konstruował formy, w których powstawały niezwykle skomplikowane naczynia, będące ewenementem na skalę światową, jak zestaw „Diatret”, zdobiony biegnącym dookoła korpusu formy ażurowym fryzem, oraz „Radiant”, zwieńczony koroną litych kulek szklanych. Za pierwszy projekt otrzymał złoty medal na I Międzynarodowym Triennale Szkła i Porcelany w Jabloncu (Czechosłowacja, 1973), za drugi I nagrodę i złoty medal na Ogólnopolskiej Wystawie Szkła Artystycznego i Użytkowego (Katowice, 1977). To tylko dwa przykłady z licznych nagród, jakie zdobywał na wystawach i prezentacjach szkła za swoje projekty. Z kolei zestaw wazonów „Asteroid” jego autorstwa, znajduje się na ekspozycji stałej w najważniejszym muzeum szkła – Corning Museum of Glass (USA).
Szkła unikatowe wykonywał w hucie „Ząbkowice” oraz podczas plenerów szklarskich orgaznizowanych w Polanicy-Zdroju przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA oraz na Międzynarodowym Sympozjum Szkła w Novým Borze. W latach 1973-85 zrealizował szereg przestrzennych kompozycji do wnętrz użyteczności publicznej, wykonanych w technologii szkła prasowanego ręcznie i odlewanego.
Istotnym elementem działalności Jana Sylwestra Drosta była architektura wnętrz oraz wystawiennictwo. Stworzył on, wspólnie z Jerzym Słuczan-Orkuszem, projekty ekspozycji dla wielu wystaw szkła i ceramiki w kraju i za granicą. Uprawia także grafikę, od roku 1958 jest członkiem ZPAP.


O twórczości

Wazony, I Plener Szklarski, 1979, szkło sodowe, barwione proszkowo, ręcznie formowane, wys. 13,5 cm, 35 cm.
Wazony w kształcie kuli i maczugi, na kulistych, masywnych podstawach. Trzony zakończone ściętymi na płasko wylewami, kołnierze oble wywinięte do wnętrza. Przezroczyste, grubościenne szkło zdobi dekoracja nakładana przy pomocy pudru. Delikatny, oliwkowy wzór, wije się spiralnie wokół mniejszej formy. Wysoki wazon zyskał geometryczny wzór rombów. Grubo nakładany puder uzupełniają liczne, drobne i nieregularne pęcherzyki powietrza, które załamują przenikające przez wazony światło.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na I Plenerze Szklarskim w 1979 r.

Bio

Born in 1934 in Kłodnica. He received his diploma in the glass design studio of the Academy of Fine Arts in Wroclaw under the direction of Professor Stanislaw Dawski, in 1958. In the years 1959-60 he worked as a designer at Zakłady Mechaniczno-Optyczne in Katowice. Then he moved to the Ząbkowice Glassworks in Dąbrowa Górnicza, where he organised a glass design showroom of which he became the manager.
By thoroughly exploring the issues of pressed glass technology, he revolutionised this way of moulding glass mass. He introduced a number of innovations that significantly improved the quality and aesthetics of vessels made with this technique. Like the open forms, thanks to which the vessel's rim was rounded, as in glass formed by metallurgical methods.
Masterful mastery of pressed glass technology, allowed the designer to make this method of moulding its greatest asset out of features that have so far been considered defects. It obtained decorative effects impossible to achieve (or unprofitable due to the workload) in other glass forming techniques. He constructed forms in which extremely complicated vessels were created, which were unique in the world, such as the "Diatret" set, decorated with an openwork frieze running around the body of the form, and "Radiant", crowned with a crown of solid glass beads. For his first project he received a gold medal at the 1st International Triennial of Glass and Porcelain in Jablonec (Czechoslovakia, 1973), for the second prize and a gold medal at the National Exhibition of Artistic and Applied Glass (Katowice, 1977). These are just two examples of the numerous awards he has won at glass exhibitions and presentations for his designs. The "Asteroid" vases set designed by him is on permanent exhibition in the most important glass museum - Corning Museum of Glass (USA).
He made unique glass at the Ząbkowice Glassworks and during open-air glassworks organised in Polanica-Zdrój by the Walbrzych Art Gallery BWA and at the International Glass Symposium in Nový Bor. In 1973-85 he created a number of spatial compositions for public interiors, made in the technology of hand-pressed and cast glass.
An important element of Jan Sylwester Drosta's activity was interior design and exhibition. Together with Jerzy Słuczan-Orkusz, he created exhibition designs for many glass and ceramics exhibitions in Poland and abroad. He is also a graphic artist and has been a member of the Association of Polish Artists and Designers since 1958.


About creativity

Vases, 1st Glass Open-Air Workshop, 1979, sodium glass, powder-coloured, hand-formed, height of 13.5 cm, 35 cm.
Vases in the shape of a sphere and a club, on massive spherical bases. The shafts are finished with flat cut spouts, the flanges are turned inside out. Transparent, thick-walled glass is decorated with elements applied with powder. A delicate olive pattern twists in a spiral around the smaller form. The tall vase has a geometric pattern of rhombuses. The thickly-applied powder is complemented by numerous, small and irregular air bubbles which refract the light penetrating through the vases.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA