Henryk Wilkowski

Butle, szkło sodowe, barwione w masie, wolno formowane, wys. 29, 42,5 cm, 1986

/

Szkło

Bio

1933-1966
Urodzony w Serocku. Studiował we wrocławskiej PWSSP, w której dyplom obronił w roku 1959. Należał do najwybitniejszych przedstawicieli tak zwanej „wrocławskiej szkoły szkła”, projektując szklane obiekty w niezwykle konsekwentny i zgodny z metodyką nauczania profesora Dawskiego sposób. Przywiązywał ogromną wagę do prostoty form. Za jeden z wyznaczników biegłości w tworzeniu szkła, wskazywał umiejętność precyzyjnego komponowania obiektu, zarówno w przypadku szkieł dmuchanych do form, jak i ręcznie formowanych. Jego wczesne prace zachowywały purystyczną wręcz oszczędność zarówno formy, jak i koloru. Często tworzył obiekty ze szkła bezbarwnego.
W późniejszym czasie projektował szkła o charakterze dekoracyjnym, z rozbudowaną strukturą, stosując dodatkowe nakładki i akcenty barwne. Często były to kompozycje dwuelementowe, jak na przykład karafki z nieproporcjonalnie dużymi korkami, czy słoje z deklami. Tworzył także prace o charakterze rzeźbiarskim, złożone z wielu elementów obiekty przestrzenne, zdobione dodatkowo matowieniem czy grawerką. W swoich poszukiwaniach łączył także szkło z innymi materiałami, zamykał kompozycje w drewnianych ramach.
Działalność artystyczna Henryka Wilkowskiego, była w dużej mierze powiązana z jego pracą w macierzystej uczelni, w której został zatrudniony jeszcze przed obroną dyplomu w roku 1958, początkowo jako asystent w Pracowni Fotografii, następnie w Katedrze Szkła. W kolejnych latach pracował na różnych wydziałach i prowadził wiele pracowni, między innymi rysunku, fotografii, szkła w architekturze, projektowania form ceramiki i szkła. Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Ceramiki i Szkła, dwukrotnie Prorektora uczelni oraz kierownika Katedry Szkła. W roku 1993 otrzymał tytuł profesorski.
Brał udział w wielu wystawach i prezentacjach szkła oraz grafiki (którą również się zajmował) w Polsce i za granicą, pełnił funkcję kuratora artystycznego plenerów szklarskich organizowanych przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA. Zdobywał liczne nagrody za projekty szkła unikatowego oraz użytkowego, był także wielokrotnie nagradzany za działalność artystyczną i dydaktyczną, m. in. złotą odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska” czy Złotym Krzyżem Zasługi.


O twórczości

Dwie baniaste formy z żółtego, transparentnego szkła, zostały obustronnie spłaszczone. Szerokie korpusy przechodzą miękko w masywne, szerokie szyje, oble i nieregularnie zakończone. Wylewy zasklepione, z niewielkimi otworami, dodatkowo zabarwione na czerwono. Kolor przechodzi do wylewów bardzo płynnie, co powoduje efekt przenikania się barw. Korpus wyższej kompozycji uformowany poziomo w wypukłe żebrowanie, co nadaje butli objętości i ciekawej struktury na gładkiej powierzchni masy szklanej. Butla niższa zyskała sięgające podstawy zagłębienie pionowe, nadając korpusowi sercowatą formę.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na VIII Plenerze Szklarskim w 1987 r.

Bio

1933-1966
Born in Serock. He studied at the Academy of Fine Arts in Wrocław, where he graduated in 1959. He was one of the most eminent representatives of the so-called "Wrocław School of Glass", designing glass objects in an extremely consistent way, in accordance with Professor Dawski's teaching methodology. He attached great importance to the simplicity of forms. One of the determinants of proficiency in creating glass was the ability to precisely compose the object, both in the case of marvering and hand-moulding glass. His early works preserved a puristic austerity of both form and colour. He often made objects from transparent glass.
Later on, he designed decorative glasses with an expanded structure, using additional overlays and colour accents. These were often two-element compositions, such as carafe with disproportionately large corks or jars with lids. He also created works of a sculptural nature, composed of many elements, spatial objects, additionally decorated with dulling or engraving. In his search he also combined glass with other materials and closed compositions in wooden frames.
Henryk Wilkowski's artistic activity was largely linked to his work at his alma mater, where he was employed before his diploma was defended in 1958, initially as an assistant at the Photography Studio, then at the Glass Department. In the following years he worked in various departments and ran many studios, including drawing, photography, glass in architecture, designing forms of ceramics and glass. He was the Deputy Dean of the Faculty of Ceramics and Glass, twice the Vice-Chancellor of the academy and the Head of the Glass Department. In 1993 he was awarded the title of professor.
He took part in many exhibitions and presentations of glass and graphics (which he also dealt with) in Poland and abroad, he was an artistic curator of open-air glass workshops organised by the Wałbrzych Art Gallery BWA. He has won numerous awards for his unique and utility glassware projects, he has also been awarded many times for his artistic and didactic activities, including the gold badge "Meritorious for Lower Silesia" or the Gold Cross of Merit.


About creativity

Bottles, 8th Glass Open-Air Workshop, 1987, body-coloured sodium glass, slowly formed, height of 29 cm, 42.5 cm.
Two bulbous forms of yellow transparent glass flattened on both sides. The wide bodies merge smoothly into massive, wide necks, round and irregularly ended. The spouts are capped, with small openings, additionally coloured red. The colour passes into the spouts very smoothly, which gives the effect of interpenetration of colours. The body of the higher composition is horizontally formed with convex ribs, which gives the cylinder volume and an interesting structure on the smooth surface of the glass mass. The lower cylinder has a vertical depression reaching the base, giving the body a heart-shaped form.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA