Henryk Wilkowski

Formy dekoracyjne, szkło ołowiowe i optyczne, barwione w masie, cięte i wolno formowane, wys. 24, 31 cm, 1994

/

Szkło

Bio

1933-1966
Urodzony w Serocku. Studiował we wrocławskiej PWSSP, w której dyplom obronił w roku 1959. Należał do najwybitniejszych przedstawicieli tak zwanej „wrocławskiej szkoły szkła”, projektując szklane obiekty w niezwykle konsekwentny i zgodny z metodyką nauczania profesora Dawskiego sposób. Przywiązywał ogromną wagę do prostoty form. Za jeden z wyznaczników biegłości w tworzeniu szkła, wskazywał umiejętność precyzyjnego komponowania obiektu, zarówno w przypadku szkieł dmuchanych do form, jak i ręcznie formowanych. Jego wczesne prace zachowywały purystyczną wręcz oszczędność zarówno formy, jak i koloru. Często tworzył obiekty ze szkła bezbarwnego.
W późniejszym czasie projektował szkła o charakterze dekoracyjnym, z rozbudowaną strukturą, stosując dodatkowe nakładki i akcenty barwne. Często były to kompozycje dwuelementowe, jak na przykład karafki z nieproporcjonalnie dużymi korkami, czy słoje z deklami. Tworzył także prace o charakterze rzeźbiarskim, złożone z wielu elementów obiekty przestrzenne, zdobione dodatkowo matowieniem czy grawerką. W swoich poszukiwaniach łączył także szkło z innymi materiałami, zamykał kompozycje w drewnianych ramach.
Działalność artystyczna Henryka Wilkowskiego, była w dużej mierze powiązana z jego pracą w macierzystej uczelni, w której został zatrudniony jeszcze przed obroną dyplomu w roku 1958, początkowo jako asystent w Pracowni Fotografii, następnie w Katedrze Szkła. W kolejnych latach pracował na różnych wydziałach i prowadził wiele pracowni, między innymi rysunku, fotografii, szkła w architekturze, projektowania form ceramiki i szkła. Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Ceramiki i Szkła, dwukrotnie Prorektora uczelni oraz kierownika Katedry Szkła. W roku 1993 otrzymał tytuł profesorski.
Brał udział w wielu wystawach i prezentacjach szkła oraz grafiki (którą również się zajmował) w Polsce i za granicą, pełnił funkcję kuratora artystycznego plenerów szklarskich organizowanych przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA. Zdobywał liczne nagrody za projekty szkła unikatowego oraz użytkowego, był także wielokrotnie nagradzany za działalność artystyczną i dydaktyczną, m. in. złotą odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska” czy Złotym Krzyżem Zasługi.


O twórczości

Kompozycje w kształcie serwetników posadowione zostały na wysokich, geometrycznych podstawach ze szkła optycznego. Forma wyższa stoi na pionowym postumencie, którego struktura litery L doskonale załamuje światło i wydobywa walory szkła optycznego. Przeciwwagą dla podstaw są miękko osadzone zwieńczenia w kształcie zagiętych w połowie okręgów, uformowanych w umowne pojemniki na serwetki. Grubościenne szkło zostało wzdłuż krawędzi zabarwione proszkowo brązami i wraz z trzonami tworzy formy organiczne przypominające drzewa.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na Warsztatach Artystycznych w HSK Violetta w Stroniu Śląskim w 1994 r.

Bio

1933-1966
Born in Serock. He studied at the Academy of Fine Arts in Wrocław, where he graduated in 1959. He was one of the most eminent representatives of the so-called "Wrocław School of Glass", designing glass objects in an extremely consistent way, in accordance with Professor Dawski's teaching methodology. He attached great importance to the simplicity of forms. One of the determinants of proficiency in creating glass was the ability to precisely compose the object, both in the case of marvering and hand-moulding glass. His early works preserved a puristic austerity of both form and colour. He often made objects from transparent glass.
Later on, he designed decorative glasses with an expanded structure, using additional overlays and colour accents. These were often two-element compositions, such as carafe with disproportionately large corks or jars with lids. He also created works of a sculptural nature, composed of many elements, spatial objects, additionally decorated with dulling or engraving. In his search he also combined glass with other materials and closed compositions in wooden frames.
Henryk Wilkowski's artistic activity was largely linked to his work at his alma mater, where he was employed before his diploma was defended in 1958, initially as an assistant at the Photography Studio, then at the Glass Department. In the following years he worked in various departments and ran many studios, including drawing, photography, glass in architecture, designing forms of ceramics and glass. He was the Deputy Dean of the Faculty of Ceramics and Glass, twice the Vice-Chancellor of the academy and the Head of the Glass Department. In 1993 he was awarded the title of professor.
He took part in many exhibitions and presentations of glass and graphics (which he also dealt with) in Poland and abroad, he was an artistic curator of open-air glass workshops organised by the Wałbrzych Art Gallery BWA. He has won numerous awards for his unique and utility glassware projects, he has also been awarded many times for his artistic and didactic activities, including the gold badge "Meritorious for Lower Silesia" or the Gold Cross of Merit.


About creativity

Decorative Forms, Art Workshops HSK Violetta in Stronie Śląskie, 1994, lead and optical glass, body-coloured, cut and slowly formed, height of 31 cm, 24 cm.
Compositions in the shape of napkin holders are placed on high, geometric bases made of optical glass. The taller form stands on a vertical plinth, the structure of the letter L perfectly refracts light and brings out the qualities of optical glass. The bases are counterweighted by soft-seated tops in the shape of half-bent circles, formed into conventional napkin holders. The thick-walled glass is powder-tinted with bronze along the edges and with the stems forms organic forms resembling trees.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA