Henryk Waniek

Bez tytułu, akwarela, papier, 27,5x36,5, 1986

/

Malarstwo

Bio

Urodzony w 1942 roku w Oświęcimiu. W roku 1964 rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1970 roku. Jeszcze na studiach związał się z malarzami o spojrzeniu fantastyczno-magicznym, Barbarą i Henrykiem "Fantazosem" Ziembickimi. Następnie przystąpił do grupy Oneiron (m.in. Andrzej Urbanowicz, Urszula Broll, filmowiec Antoni Halor), która jako bodaj pierwsza w Polsce w pokoleniu kontrkultury wysuwała program integracji sztuki z filozofią Wschodu oraz próbowała penetrować i artystycznie wykorzystywać tzw. odmienne stany świadomości. Artysta obok malarstwa zajmuje się scenografią teatralną i filmową, plakatem, a także eseistyką i krytyką artystyczną. Publikuje w czasopismach, wydał też zbiory swych tekstów w edycjach książkowych. Brał udział w ponad 50 wystawach indywidualnych i zbiorowych, jego prace zdobyły wiele krajowych i międzynarodowych nagród, przebywał na stypendiach m.in. we Włoszech i Stanach Zjednoczonych.


O twórczości

Twórczość Henryka Wańka oparta jest na nienagannym warsztacie malarza-realisty oraz na mądrości poszukiwacza przeszłości, wiedzy tajemnej, symboliki liczb itd. Nieobca jest też artyście spuścizna literacka, zwłaszcza jej wątki fantastyczne i wizjonerskie. Jego twórczość łączy się z nurtem surrealizmu, czy też realizmu magicznego. W swoich dziełach Waniek ujmuje rozległe, idylliczne przestrzenie „kosmicznych„ pejzaży, odrealnione budynki, kamienne stele, tajemnicze przedmioty, głównie atrybuty alchemiczne oraz wibrujące ciała niebieskie. Prace artysty pełne są symboliki i metafor. Pomimo surrealistycznej atmosfery dzieła Wańka są ściśle uporządkowane, niemal symetryczne.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na Ogólnopolskim Plenerze Malarskim na podłożu papierowym „Polanica’86” i „Polanica’87”.

Bio

Born in 1942 in Oświęcim. In 1964, he began studies at the Academy of Fine Arts in Kraków, the Faculty of Graphics in Katowice. He graduated in 1970. While still a student, he became involved with painters with a fantasy-magic outlook, Barbara and Henryk “Fantazos” Ziembicki. Then he joined the Oneiron group (e.g. Andrzej Urbanowicz, Urszula Broll, Antoni Halor, the filmmaker), which was probably the first group in Poland in the counterculture generation which put forward a programme of integration of art with Eastern philosophy and tried to penetrate and artistically employ the so-called altered states of consciousness. Apart from painting, the artist deals with theatre and film scenography, posters, as well as essay writing and art criticism. He publishes his works in magazines, he has also published collections of his texts in book editions. He has participated in over 50 individual and collective exhibitions, his works won many national and international awards, he was on scholarships, among others in Italy and the United States.


About creativity

The work of Henryk Waniek is based on the impeccable workshop of a realist painter and on the wisdom of a seeker of the past, secret knowledge, symbolism of numbers, etc. The artist is also familiar with the literary heritage, especially its fantastic and visionary motives. His work is connected with the trend of surrealism or magical realism. In his works, Waniek captures vast, idyllic spaces of “cosmic” landscapes, unreal buildings, stone steles, mysterious objects, mainly alchemical attributes and vibrating celestial bodies. The artist’s works are full of symbolism and metaphors. Despite the surreal atmosphere, Waniek’s works are strictly ordered, almost symmetrical.

The works covered by the WGS BWA collection were created at the Nationwide Open-Air Painting Workshop on paper “Polanica’87”.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA